Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

VII Sesja Rady Powiatu

20.03.2019 - 29.03.2019

Miechów, dnia 19.03.2019r.

Znak: Or BR: 0002.3.2019

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm) zwołuję Sesję Rady Powiatu w Miechowie na dzień 28.03.2019r. godzina 1000, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie ul. Racławicka 12.
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Informacja na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej w Powiecie Miechowskim.
 7. Funkcjonowanie pomocy społecznej i pieczy zastępczej w Powiecie Miechowskim.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • aktualnej sytuacji Szpitala św. Anny w Miechowie,
 • funkcjonowania pomocy społecznej w Powiecie Miechowskim,
 • funkcjonowania pieczy zastępczej w Powiecie Miechowskim,
 • przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2019-2021,
 • określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019r.,
 • zmiany uchwały Rady Powiatu Nr VI/48/2019 z dnia 14.02.2019r.,
 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2019r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Miechowskiego.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

 Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Świerczek

Podstawa prawna zwolnienia radnego od pracy zawodowej przez pracodawcę w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu – art. 22 ustawy ust. 1 o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity: Dz. U.  z 2018r. poz. 995).