Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

XXVI Sesja Rady Powiatu

12.09.2017 - 21.09.2017

Miechów, dnia  12.09.2017r.

Znak: Or BR: 0002.7.2017

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję Sesję Rady Powiatu w Miechowie na dzień 20.09.2017r.  (środa) godzina 1000, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie ul. Racławicka 12.
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Pana Łukasza Smółki, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat inwestycji drogowych w Małopolsce.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między Sesjami.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Miechowskiego, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala św. Anny w Miechowie i Muzeum Ziemi Miechowskiej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r.
 8. Funkcjonowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Miechowskim.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Miechowski,
 • rozpatrzenia skargi na Starostę Miechowskiego
 • zajęcia stanowiska dotyczącego przyłączenia Gminy Gołcza do obszaru obsługiwanego przez Placówkę Terenową KRUS w Miechowie,
 • zmiany uchwały Nr XXI/165/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22.02.2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017r.,
 • udzielenia wsparcia finansowego na remont instalacji elektrycznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie,
 • udzielenia wsparcia finansowego na zakup pojazdu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Miechowie,
 • udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital św. Anny w Miechowie kolejnej umowy najmu,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Miechowie,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w Bursie Szkolnej w Miechowie,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokalu w Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów przez Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie,
 • zmiany uchwały budżetowej powiatu miechowskiego na 2017r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu miechowskiego
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Mariusz Wolny