Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

XXXIII Sesja Rady Powiatu

19.06.2018 - 28.06.2018

Miechów, dnia 19.06.2018r.

Znak: Or BR: 0002.5.2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm) zwołuję Sesję Rady Powiatu w Miechowie na dzień 27.06.2018r.  godzina 1000, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie ul. Racławicka 12.
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Sytuacja na wsi i w rolnictwie w Powiecie Miechowskim.
 •  podjęcie uchwały w sprawie sytuacji na wsi i w rolnictwie w Powiecie Miechowskim.
 1. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Miechowskiego, wykonania planu finansowego Szpitala św. Anny w Miechowie  i wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Miechowskiej w organizacji za 2017 rok.
 •  wystąpienie Starosty Miechowskiego w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2017r.,
 • prezentacja Uchwały Nr S.O.III-423/30/18 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Miechowskiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Miechowskiego,
 • prezentacja wniosku Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 18.05.2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2017r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Miechowskiego za rok 2017,
 • podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Miechowskiego,
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Miechowskiego, oznaczonej jako działka nr 3241/7 o pow. 0,1657 ha w Miechowie,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie przetargowym nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Powiatu Miechowskiego, położonej w obrębie Książ Mały, gm. Książ Wielki, składającej się z działek nr 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 170/3, 168 i 233 o łącznej powierzchni 12, 3513 ha,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny i włączenie jej do zasobu nieruchomości Powiatu Miechowskiego,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Miechowskiego z dotychczasowym dzierżawcą,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy przez Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie,
 • ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Miechowskiego
 • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Miechowskim,
 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018r.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie obrad Sesji.Przewodniczący Rady
/-/ Mariusz Wolny