Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

XXXI Sesja Rady Powiatu

16.05.2018 - 24.05.2018

Miechów, dnia 15.05.2018r.

Znak: Or BR: 0002.3.2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1868) zwołuję Sesję Rady Powiatu w Miechowie na dzień 23.05.2018r. godzina 1000, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie ul. Racławicka 12.
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Informacja w zakresie regularnego przewozu osób na terenie Powiatu Miechowskiego.
 7. Sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie z wykonania zadań na sieci dróg powiatowych w 2017r. oraz plan robót drogowych w 2018r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • przyjęcia sprawozdania Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie z wykonania zadań na sieci dróg powiatowych w 2017r. oraz plan robót drogowych w 2018r.,
 • oceny sytuacji ekonomicznej Szpitala św. Anny w Miechowie,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala św. Anny w Miechowie za rok 2017,
 • wprowadzenia zmian w Statucie Szpitala św. Anny w Miechowie,
 • podziału Powiatu Miechowskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu,
 • udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Przesławicach,
 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu miechowskiego,
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Mariusz Wolny