Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Bezpieczeństwo pod kontrolą

24-02-2017
Bezpieczeństwo pod kontrolą
Z informacji przedłożonych na XXI. sesji Rady Powiatu Miechowskiego radni i goście dowiedzieli się, że stan bezpieczeństwa na ziemi miechowskiej jest w normie.

Szefowie specjalistycznych służb odpowiedzialni za ten stan rzeczy podzielili się uwagami nt. funkcjonowania i efektów pracy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Sanepidu za 2016 rok.
Mł. insp. Wojciech Domagała, zastępca komendanta powiatowego Policji w Miechowie poinformował, że w ubiegłym roku odnotowano spadek przestępstw kryminalnych o 16,5% w stosunku do 2015r, a ich wykrywalność była na poziomie 60,6%. Pod tym względem miechowska KPP jest na 8. miejscu w Małopolsce. Natomiast w zakresie wykrywania przestępstw gospodarczych  tutejsza Komenda jest liderem w województwie. Spadła natomiast o 12% liczba przestępstw uciążliwych, np. rozbojów i kradzieży, a ich wykrywalność wzrosła o 8,2%, co cieszy mieszkańców miasta i powiatu. Miechowska KPP prowadziła również szeroko zakrojone akcje popularyzacyjne i profilaktyczne.
St. bryg. Grzegorz Kosiński omówił efekty działań miechowskich strażaków w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na terenie powiatu strażacy interweniowali 766 razy (spadek interwencji o 24,3% w stosunku do 2015r.). W tej liczbie dominowały miejscowe zagrożenia i pożary, które dotyczyły najczęściej obiektów mieszkalnych, środków transportu, obiektów użyteczności publicznej oraz związanych z rolnictwem i uprawami.  Pożary związane z wypalaniem traw i wysokimi temperaturami w lecie oraz zagrożenia dwutlenkiem węgla i sadzami w kominach i kotłowniach w okresie zimowym to typowe i cykliczne zjawiska, z którymi corocznie zmagają się strażacy. Komendant przedstawił również funkcjonowanie i wyposażenie  jednostek OSP powiatu miechowskiego (w tym włączonych do KSRG), które skutecznie współpracują przy wielu akcjach ze strażakami zawodowymi. Strażacy skontrolowali w minionym roku pod względem wymogów p-pożarowych 94. obiekty o różnym przeznaczeniu. Miechowska KPPSP prowadziła także akcje popularyzujące przepisy o ochronie p-pożarowej oraz działania promocyjne.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie Florian Kącki stwierdził, że w roku sprawozdawczym w powiecie miechowskim nie było przypadków epidemiologicznych. Nie zdarzyły się one również w trakcie goszczenia w Miechowie i na ziemi miechowskiej ponad 3. tys. pielgrzymów podczas  minionych Światowych Dni Młodzieży. W analizowanym okresie w powiecie zarejestrowano ogółem 371 zachorowań na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia. Popularna grypa i infekcje grypopodobne dotknęły prawie 28 tys. osób. Szczepienia ochronne w tym względzie, mimo prowadzonej profilaktyki, były nieco mniejsze niż w 2015r. Nadzorem sanitarnym w ubiegłym roku objęto 387 zakładów (48,3%) o różnym przeznaczeniu, spośród 801 znajdujących się w rejestrze Sanepidu. W ocenie inspektora stan bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie jest stabilny.
W trakcie sesji podjęto w sumie 3. uchwały. Jedną z nich stanowił projekt dostosowania  sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Miechowski do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Pierwszy etap reformy szkolnictwa będzie obowiązywał od od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.Przebieg lutowej sesji uzupełniły stałe punkty proceduralne.

Zastepca komandanta policji w Miechowie mł. insp. Wojciech Domagała Komendant PSP w Miechoie st. bryg. Grzegorz Kośiński
Leonard Mazur Naczelnik Wydziału Oświaty Adam Domagała radny wojewódzki

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa