Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Stan bezpieczeństwa w powiecie miechowskim

23-02-2018
Stan bezpieczeństwa w powiecie miechowskim
Pierwsza w 2018 roku i kolejna XXIX sesja Rady Powiatu Miechowskiego dotyczyła problematyki bezpieczeństwa na ziemi miechowskiej. Radni i goście wysłuchali sprawozdań szefów Policji, Straży Pożarnej, Weterynarii i Sanepidu dot. realizacji ww. aspektu w minionym 2017r.

Prowadzący obrady przewodniczący Mariusz Wolny powitał w imieniu radnych nowe osoby w jednostkach mundurowych: p.o. komendanta powiatowego Policji podinsp. AndrzejaKota i zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Michała Majdę. Sprawozdanie z podjętych uchwał i prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym złożył wicestarosta Jerzy Pułka. Następnie uczestnicy obrad zapoznali się ze sprawozdaniami służb powiatowych z działalności za 2017 rok.
Policja- sprawozdanie przedstawił I zastępca komendanta powiatowego mł. insp. Wojciech Domagała. Na ostatni dzień grudnia ub. roku w jednostce zatrudnionych było 95 funkcjonariuszy. Większość z nich odebrała za swoją pracę nagrody różnego szczebla. Lokalne samorządy (powiat i gminy) wsparły miechowską KPP pomocą finansową o łącznej wartości 60 tys. zł. W roku sprawozdawczym wzrosła wykrywalność przestępstw ogólnych o 8,7% (stwierdzono 788 przestępstw), jak również kryminalnych o 19,8% (ujawniono 569 przestępstw).  Wykrywalność 7. wybranych przestępstw pospolitych (rozboje, pobicia, kradzieże i inne) była na poziomie 41%, a ich stwierdzona liczba wyniosła 138 (spadek o 88 w stosunku do roku 2016). Wykrywalność przestępstw narkotykowych wyniosła 100% (256 przypadków). W 2017 roku na miechowskich drogach miało miejsce 66 wypadków, w których zginęło 10 osób, a 76 odniosło rany. Było także 344 kolizji. Zatrzymano również 213 nietrzeźwych kierowców. Ujawniono 3 wypadki i 11 kolizji z udziałem pijanych osób za kierownicą.  Badaniu trzeźwości poddano 29.378 kierowców.
Mł. insp. Wojciech Domagała poinformował zebranych, że kończy służbę i przechodzi na emeryturę. Podziękował samorządowi powiatowemu za udaną i skuteczną współpracę, która w powiecie miechowskim trwała 13 lat. Podobnym podziękowaniem zrewanżował się przewodniczący Rady Powiatu.
Straż Pożarna – statystykę za miniony rok omówił st. bryg. Grzegorz Kosiński, komendant powiatowy PSP w Miechowie. Miechowscy strażacy w 2017r. gasili 171 pożarów. Najwięcej pożarów miało miejsce na przełomie marca i kwietnia oraz w sierpniu. Miejscowe zagrożenia to 618 przypadków, zaś 15 to alarmy fałszywe. Łącznie było 804 zdarzeń. Najwięcej było ich w gminie Miechów. Natomiast straż zawodowa razem z jednostkami OSP uczestniczyła wspólnie w 205. akcjach. Krajowy system ratowniczo – gaśniczy w powiecie miechowskim w ubiegłym roku obejmował 6 gmin, nadal z wyjątkiem gminy Kozłów. W ramach działalności kontrolno – rozpoznawczej KP PSP w Miechowie w 2017r przeprowadziła 83 kontrole w 85 obiektach o różnym przeznaczeniu, sprawdzając przestrzeganie przepisów p-pożarowych i rozpoznając zagrożenia inne niż pożarowe (stwierdzono nieprawidłowości w 18. obiektach). Na terenie naszego powiatu jest 8 obiektów zobowiązanych do posiadania instalacji alarmu pożarowego i monitoringu, które są podłączone do KP PSP w Miechowie. (m.in. bazylika szpital, hotele, DPS, Galeria Miechowska). Komendant Grzegorz Kosiński poinformował także o stanie zaopatrzenia jednostki w specjalistyczny sprzęt i uzyskane w minionym roku doposażenie.
Weterynaria – dr Barbara Kopeć z Inspekcji Weterynaryjnej w Miechowie przybliżyła rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 09.02.2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Referująca omówiła nakazy i zakazy dot. tego zjawiska obejmującego dziki i hodowle świń. Zagrożenie rozprzestrzenieniem się choroby wymaga rygorystycznego przestrzegania opracowanych zasad bezpieczeństwa.
Sanepid– ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie za ubiegły rok przeprowadził dr Florian Kącki.  Na ziemi miechowskiej zarejestrowano 562 zachorowań na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia. Osobno zarejestrowano 90 pokąsań przez zwierzęta (w tym 13 osób zaszczepiono przeciw wściekliźnie), 27.164 zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne oraz 11 przypadków gruźlicy. Powiatowy inspektor sanitarny omówił także stan sanitarny zakładów i obiektów w powiecie miechowskim. Nadzorem objęto 333 obiekty o różnym przeznaczeniu. W ich zakresie przeprowadzono 197 kontroli, pobrano 219 próbek wody i wydano 45 decyzji administracyjnych. Odrębnym nadzorem objęto 788 obiektów produkcji i obrotu żywnością, w których przeprowadzono 582 kontrole sanitarne. Miechowski Sanepid w roku sprawozdawczym monitorował także szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze oraz prowadził w nich działalność profilaktyczną.
W podsumowaniu specjalistycznych sprawozdań przewodniczący rady Mariusz Wolny stwierdził, że w 2017r. w powiecie miechowskim zostały spełnione normy bezpieczeństwa.
W czasie sesji Jan Biesaga, kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miechowie przypomniał, że na podstawie stosownego rozporządzenia Komisji Europejskiej od 2018r. uzyskanie dopłat bezpośrednich przez rolników będzie możliwe tylko poprzez złożenie wniosku elektronicznego formularza geoprzestrzennego (GSAA) bezpośrednio do miejscowego oddziału Agencji. Aplikacja wniosku będzie dostępna od 15 marca br. w internecie (szczegóły także na stronie powiatu w zakładce: Komunikaty).
Z kolei dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej Włodzimierz Barczyński poinformował zebranych o otwarciu nowej stałej ekspozycji poświęconej bitwie miechowskiej 17 lutego 1863 roku, która stała się faktem dzięki wsparciu finansowemu samorządów powiatowego i gminno-miejskiego. Znaczące dofinansowanie spłynęło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a przyczynił się do tego m.in. radny wojewódzki Adam Domagała. Z racji tej dyrektor obdarował radnego miniaturą pistoletu powstańczego, który sam wykonał.
W trakcie lutowej sesji radni powiatowi podjęli osiem uchwał.

Radni powiatowi Goście sessji
Powiatowy Inspektor Weterynarii mł. insp. policji Wojciech Domagała
Komendant straży pożarnej st. bryg. Grzegorz Kosiński dr Florian Kącki Powiatowy Inspektor Sanitarny
Jan Biesaga kier. ARiMRR Dyr. Muzeum Ziemi Miechowskiej dziękuje radnemu wojewódzkiemu Adamowi Domagale za pomoc przy prganizacji wystawy powstańczej

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa