Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Doradztwo metodyczne dla nauczycieli matematyki

Halina Schab

dokument pdfCurriculum Vitae

Dyżury metodyczne:
Poniedziałek 1430 - 1600
Starostwo Powiatowe w Miechowie ul. Sienkiewicza 27, Miechów, pok. 36, (II piętro)
Telefon bezpośredni do Metodyka: 510 583 232
e-mail: halinajmj@poczta.onet.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Miechowie
Telefon: 41 3821226

Czym jest doradztwo metodyczne?
Doradca metodyczny to nauczyciel powołany do wspierania rozwoju zawodowego innych nauczycieli w ramach reprezentowanego przez siebie przedmiotu lub specjalności. Wykorzystując posiadaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie pomaga nauczycielom podejmować decyzje w sprawach zawodowych. Jest na „wyciągnięcie ręki”, sam doskonaląc się i rozwijając wnosi w naturalny i życzliwy sposób nową jakość w swoim środowisku. Dodatkowym atutem pracy doradcy jest znajomość środowiska nauczycielskiego, ponieważ sam od lat jest nauczycielem. Dlatego doradcę traktuje się jako istotny czynnik podnoszenia jakości nauczania w szkołach (i innych placówkach oświatowych) oraz zwiększania efektywności pracy nauczycieli i rad pedagogicznych. Ponadto wspomaga nauczycieli w celu podniesienia osiągnięć uczniów ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych przez co powoduje wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów różnych środowisk, co może zaowocować w przyszłości ich lepszym startem w dorosłe życie.

Do zadań doradcy należy w szczególności wspieranie nauczycieli oraz rad pedagogicznych szkół w:

 1. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktycznego;
 2. doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych;
 3. rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

Zadaniem doradcy jest ponadto udział w dokonywaniu oceny pracy nauczyciela: opiniowanie pracy nauczycieli, udział w pracach zespołu oceniającego powołanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Doradca metodyczny zobowiązany jest znać potrzeby nauczycieli i rad pedagogicznych szkół oraz planować działania stosownie do zgłoszonych potrzeb we współpracy z placówką doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi i szkolnymi oraz właściwym kuratorium oświaty. Powierzone zadania doradca metodyczny realizuje poprzez: udzielanie indywidualnych konsultacji, prowadzenie lekcji i zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych, organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno - wychowawczą nauczycieli.

Krakowski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: www.snm.edu.pl

 

Powiatowy Konkurs Matematyczny

Treści kształcenia do Powiatowego Konkursu Matematycznego na które należy szczególnie zwrócić uwagę przy przygotowaniu uczniów do konkursu:

Uczniowie w wieku 10-11 lat (Klasa V szkoła podstawowa)

 • umiejętności związane z czasem i kalendarzem;
 • działania na liczbach;
 • zamiana jednostek pola i masy;
 • umiejętności związane ze skalą i planem;
 • pola i obwody.

Uczniowie w wieku 12-13 lat (Klasa I gimnazjum)

 • działania na liczbach;
 • oś liczbowa;
 • pola figur płaskich;
 • własności czworokątów i trójkątów;
 • układ współrzędnych;
 • wyrażenia algebraiczne;
 • równania z jedna niewiadomą.

Uczniowie w wieku 13-14 lat (Klasa II gimnazjum)

 • koła i okręgi;
 • wielokąty i okręgi;
 • układy równań;
 • tw Pitagorasa i tw odwrotne (także w sytuacjach praktycznych);
 • trójkąty o kątach (300, 600 ,900) i (450, 450, 900);
 • potęgi i pierwiastki (w tym notacja wykładnicza);
 • wyrażenia algebraiczne.
Regulamin Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów w wieku 10-11 lat
Regulamin Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów w wieku 12-13 lat
Regulamin Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów w wieku 13-14 lat


Aktualności

W dniu 23 października (poniedziałek) 2017r. o godzinie 15:30  w "Bursie szkolnej", ul. Sienkiewicza 27a w Miechowie odbędzie się spotkanie metodyczne nauczycieli uczących w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Serdecznie zapraszamy.