Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Jak załatwić sprawę

 

W celu złożenia wniosku elektronicznego do Starostwa Powiatowego w Miechowie należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profil zaufany.


Aby złożyc wniosek należy posiadać własne konto na stronie ePUAP w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Gdzie i jak załatwić sprawę

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wydział Organizacyjny

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy

 

Wykaz rachunków bankowych

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wybór odpowiedniego numeru rachunku bankowego przy dokonywaniu wpłat.
W tytule wpłaty należy zaznaczyć, czego dotyczy np. wydanie karty wędkarskiej, opłata skarbowa za zezwolenie na transport odpadów, rejestracja pojazdu.
 
Geodezja-Dochody Powiatu: 06 1240 2294 1111 0010 5824 5797
Opłaty geodezyjne
 
Rachunek Wyodrębnionych wpływów: 17 1240 2294 1111 0010 5824 5696
Opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, licencja, zmiana licencji, wypisy, zmiana wypisów, zaświadczenie, zmiana zaświadczenia, analiza, prawo jazdy, karty parkingowe, karty.),
karty wędkarskie, czynsze dzierżawne, pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
 
Rachunek Dochodów Budżetu Państwa: 04 1240 2294 1111 0010 5824 5348
najem lokalu, wieczyste użytkowanie, hipoteka, trwały zarząd, dzierżawa gruntów Skarbu Państwa.
 
Rachunek Sum Depozytowych: 80 1240 2294 1111 0010 5824 5726
wadium, dzierżawa obwodu łowieckiego.
 
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie: 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008
opłaty skarbowe
 

NIP Powiatu Miechowskiego na fakturach VAT i umowach cywilnoprawnych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016. poz. 1454), konieczne jest dokonanie aktualizacji danych w umowach u stałych kontrahentów, oraz stosowanie ich od 01 stycznia 2017r. obligatoryjnie na wszystkich zawieranych umowach cywilnoprawnych.
Oznaczenie jednostki samorządu terytorialnego na fakturach VAT i umowach cywilnoprawnych:

Nabywca:
Powiat Miechowski
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
NIP: 659 -15-45-868


Odbiorca:
Nazwa jednostki organizacyjnej
Adres jednostki organizacyjnej

Adres do doręczeń faktur, określony w poszczególnych umowach, pozostaje bez zmian.
Funkcjonujące dotychczas numery NIP jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 roku będą używane wyłącznie do celów pracowniczych.