Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

RODO Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla klientów Starostwa Powiatowego w Miechowie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Miechowski, z siedzibą przy ul. Racławickiej 12, 32-200 Miechów;
 2. z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Miechowie można się skontaktować za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres iod@powiat.miechow.pl lub listownie na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1868 z późń. zmianami) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ww. Rozporządzenia;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie  zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Ma Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania treści swoich danych;
 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych uzależniony jest od rodzaju sprawy, jaka została wniesiona do tutejszego Urzędu i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego;
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Miechowie narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy regulującej Pani/Pana sprawę i jest niezbędne do jej rozpatrzenia. Jeśli danych tych administrator nie będzie posiadał, nie będzie mógł Pani/Pana sprawy rozpatrzyć.
 4. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegać profilowaniu.

Starosta  Miechowski