godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Komunikaty/XIX Sesja Rady Powiatu

XIX Sesja Rady Powiatu | Starostwo Powiatowe w Miechowie

XIX Sesja Rady Powiatu

10 Czerwca 2020

Miechów, 08.06.2020 r.

Znak: Or BR.0002.4.2020

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję Sesję Rady Powiatu w Miechowie na dzień 18.06.2020 r. godzina 1000.
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między Sesjami.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Miechowskiego.
  1. Debata nad raportem o stanie Powiatu Miechowskiego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Miechowskiego, sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Miechowskiego, wykonania planu finansowego Szpitala św. Anny w Miechowie i wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Miechowskiej za 2019 rok.
  1. wystąpienie Starosty Miechowskiego w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2019 r.,
  2. prezentacja Uchwały Nr S.O.III - 423/4/20 z dnia 08.04.2020 r. Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Miechowskiego za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Miechowskiego na dzień 31.12.2019 r.,
  3. prezentacja wniosku Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 15 maja 2020r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Miechowskiego za rok 2019,
  6. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Miechowskiego.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu w Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Miechowskiego, oznaczonej jako działka nr 2187/23 o pow. 0,0874 ha w Miechowie,
  • wyrażenia zgody na zaciągniecie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  • udzielenia wsparcia finansowego na zakup pojazdu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Miechowie,
  • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2020 r.
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu miechowskiego.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zakończenie obrad Sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Krzysztof Świerczek

do góry