godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl

Parki krajobrazowe | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Parki krajobrazowe

Dłubniański Park Krajobrazowy

Park krajobrazowy położony na granicy Wyżyny Krakowskiej i Wyżyny Miechowskiej. Jest najbardziej na wschód wysuniętym ze wszystkich Jurajskich Parków Krajobrazowych. Zajmuje powierzchnię 10960ha na terenie 6 gmin: Gołcza, Iwanowice, Michałowice, Skała, Trzyciąż i Zielonki, położonych wzdłuż rzeki Dłubni, będącej osią parku. Otulina Parku obejmuje obszar 11 684,7ha położony na terenie w/w gmin. Szeroka, urodzajna dolina rzeki Dłubni od najdawniejszych wieków stanowiła obszar osiedlania się człowieka. Dłubnia, wraz ze swymi dopływami, zasilana jest z licznych źródeł, głównie w swoim górnym i środkowym biegu. Początek rzece dają źródła szczelinowe w Jangrocie i Trzyciążu, jednak wypływy najpiękniejsze (źródła pulsujące) i najbardziej wydajne znajdują się w Imbramowicach, Ściborzycach i Sieciechowicach. Są to obiekty wyjątkowo cenne przyrodniczo i krajobrazowo, objęte ochroną prawną jako pomniki przyrody. Na terenie parku, oprócz licznych pomników przyrody, znajdują się również cenne zabytki architektury, wśród których dominują kościoły i zespoły dworsko-parkowe.

Szczególne cele ochrony Parku:

 1. Ochrona wartości przyrodniczych:
  1. zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej,
  2. ochrona naturalnej różnorodnści florystycznej i faunistycznej,
  3. zachowanie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem roślinności kserotermicznej, torfowiskowej oraz wilgotnych łąk,
  4. zachowanie korytarzy ekologicznych.
 2. Ochrona wartości historycznych i kulturowych:
  1. ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespołów wiejskich,
  2. współdziałanie w zakresie ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia.
 3. Ochrona walorów krajobrazowych:
  1. zachowanie otwartych terenów krajobrazów jurajskich,
  2. ochrona przed przekształceniem terenów wyróżniających się walorami estetyczno-widokowymi,
 4. Społeczne cele ochrony:
  1. racjonalna gospodarka przestrzenią, hamowanie presji urbanizacyjnej,
  2. promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych z uwarunkowaniami środowiska, w tym szczególnie turystyki, wypoczynku, edukacji.

Dłubniański Park Krajobrazowy

do góry