godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Komunikaty/Zarządzanie Kryzysowe/Obowiązki właściciela obiektu budowlanego

Obowiązki właściciela obiektu budowlanego | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Obowiązki właściciela obiektu budowlanego

Obowiązkiem właściciela lub zarządcy każdego obiektu budowlanego (w tym w szczególności np. budynku) jest utrzymywanie obiektu budowlanego w należytym (dostatecznym) stanie technicznym (art. 61, art. 5 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane). Przypomina się (zwraca się uwagę), że obiekty budowlane nieużytkowane uszkodzone, zniszczone, ulegające postępującej degradacji powinny być albo bezzwłocznie naprawione (wyremontowane) albo rozebrane - z wcześniejszym dopełnieniem odpowiednich wymagań (stosownie do okoliczności, np.: pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót remontowych lub rozbiórkowych) wynikających z przepisów ustawy - Prawo budowlane. Utrzymywanie przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego w niedostatecznym (złym) stanie technicznym stanowi przestępstwo z art. 91a ustawy - Prawo budowlane, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Obowiązkiem właściciela lub zarządcy każdego obiektu budowlanego (w tym np.: budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich, wiat, garaży itp.) jest systematyczne przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego tych obiektów (art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy- Prawo budowlane). Kontrole takie przeprowadza się (w odpowiednim zakresie - stosownie do specyfiki i rodzaju obiektu): raz w roku (np.: sprawdzenie przewodów kominowych - dymowych spalinowych, wentylacyjnych; sprawdzenie instalacji gazowej; sprawdzenie elementów narażonych na niszczenie i szkodliwe wpływy atmosferyczne; sprawdzenie instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska), raz na 5 lat (sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego; sprawdzenie estetyki obiektu; pomiary sprawdzające instalacji elektrycznej i piorunochronnej).
Niespełnienie przez właściciela lub zarządcę obowiązku przeprowadzania wymaganych okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego zagrożone jest karą grzywny (mandatem karnym) w kwocie do 500 zł (art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie (PINB) wykonując przynależne zadania, przeprowadza rutynowo z urzędu oraz także w wyniku licznych napływających skarg, interwencji i zawiadomień, kontrole wypełniania przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązków wynikających z przywołanych wyżej przepisów ustawy - Prawo budowlane. Popełnione wykroczenia (art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane) karane są bezzwłocznie przez pracowników PINB mandatem karnym. W przypadku stwierdzenia przestępstwa (art. 91a ustawy - Prawo budowlane) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie bezzwłocznie kieruje do Prokuratury Rejonowej w Miechowie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o ukaranie obwinionego.

do góry