godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Bezrobocie w Powiecie Miechowskim wciąż na niskim poziomie

Bezrobocie w Powiecie Miechowskim wciąż na niskim poziomie

22 Września 2022
Bezrobocie w Powiecie Miechowskim wciąż na niskim poziomie

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Miechowskim i działaniach podjętych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu łagodzenia skutków bezrobocia, była zasadniczym tematem sesji Rady Powiatu, która w formie zdalnej zebrała się w czwartek 22 września.

Dyrektor PUP Tomasz Mucha informował, iż w poprzednim i połowie bieżącego roku, generalnie stopa bezrobocia maleje na Miechowszczyźnie. Jeszcze z początkiem 2021 roku wnosiła 4,9 % (1064 bezrobotnych), zaś z końcem - 4,1 % (881 bezrobotnych) i była mniejsza zarówno od wojewódzkiej (4,5%) oraz ogólnopolskiej (5,4%). Zatem ilość zarejestrowanych bezrobotnych zmalała o 183 osoby, a stopa o 0,8%. W poprzednich 12 miesiącach ilość rejestracji bezrobotnych była mniejsza od ilości wyrejestrowań, spowodowanych głównie podjęciem pracy, czasowym wyłączeniem z powodu odbywania stażu czy niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy.

W bieżącym roku bezrobocie w Powiecie Miechowskim dalej spada. Na koniec lipca wynosiło 3,8% (824 bezrobotnych), przy wojewódzkim na poziomie 4,1% i krajowym - 4,9%. Do końca sierpnia PUP Miechów zarejestrował 1145 bezrobotnych (w tym 339 po raz pierwszy), a wyrejestrował 1180, z czego 580 podjęło pracę, 219 - staż, 167 osób nie potwierdziło gotowości podjęcia pracy.

W ocenie Tomasza Muchy, spadek liczy bezrobotnych był wynikiem kilku czynników, m.in. stabilizującą się sytuacją gospodarczą po szoku wywołanym pandemią COVID-19, ale też czynnikami demograficznymi tj. malejącą liczbą osób w wieku produkcyjnym. W ostatnim czasie dyrektor PUP obserwuje również problemy z obsadzeniem wolnych miejsc pracy w niektórych branżach, głównie w budowlanej i transporcie, powstałych w wyniku powrotu obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Z drugiej strony, innym skutkiem wojny jest napływ dużej liczny uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet, co przełożyło się na ich rejestrację w PUP (92 do końca sierpnia). Bezrobotni obywatele Ukrainy aktywizowani byli głównie poprzez udział w stażach finansowanych z Funduszu Pracy.

Jak można scharakteryzować statystycznego bezrobotnego w Powiecie Miechowskim? Jest to mieszkaniec wsi, w wieku 25-34 lata, bezrobotny długotrwale (zarejestrowany ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat), z wykształceniem policealnym lub średnim zawodowym, bez stażu pracy lub z krótkim stażem do 5 lat.

W 2021 roku do pracodawcy zgłosili do PUP 933 oferty pracy, w tym 508 tzw. subsydiowane (ze wsparciem PUP). Przez 8 miesięcy bieżącego roku ofert zgłoszono 523 (w tym 366 subsydiowane). Najwięcej ofert w 2021 r. zanotowano w zawodach: sprzedawca (112), pomocniczy robotnik budowlany (62), technik prac biurowych (55), asystent nauczyciela przedszkola (19), technik administracji (15).

Aby zmniejszyć deficyt na pracowników, który jest widoczny szczególnie w ostatnim czasie, wprowadzono systemowe rozwiązania mające na celu ułatwienia w legalizacji pracy cudzoziemców, szczególnie pochodzących z krajów wschodnich (Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji). Wprowadzone rozwiązania dla tej grupy to praca na oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy oraz zezwolenie na pracę sezonową. W 2021 roku PUP Miechów zarejestrował łącznie 1007 takich oświadczeń i wydał 159 zezwoleń, a do sierpnia br. - 567 oświadczeń i 25 zezwoleń. Widoczny spadek ilości zarówno oświadczeń i zezwoleń spowodowany jest wprowadzeniem ułatwień w dostępie do krajowego rynku pracy dla obywateli Ukrainy. Uproszczenia te, to jedynie obowiązek zgłoszenia przez pracodawcę w ciągu 14 dni faktu zatrudnienia lub podjęcia pracy przez cudzoziemca do właściwego urzędu pracy. Dotyczy to zarówno nowo przybyłych po wybuchu wojny w Ukrainie, jak i już legalnie przebywających na terenie Polski.

W 2021 roku na aktywizację zawodową bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył prawie 6 mln zł. Za te pieniądze udało się zorganizować: 310 staży, 84 prace interwencyjne, 82 dofinansowania podejmowania działalności gospodarczej, 67 szkolenia dla bezrobotnych, 62 refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, 6 bonów na zasiedlenie, 4 prace społecznie użyteczne, 2 studia podyplomowe, 291 szkolenia pracodawców i pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Bieżący rok jest lepszy dla PUP pod względem finansowym i tym samym możliwości aktywizacji bezrobotnych, bowiem z różnych źródeł finansowania w budżecie ma zabezpieczone ponad 6 mln 668 tys zł. Do końca sierpnia już udało się zrealizować: 278 staży, 46 prac interwencyjnych, 46 dofinansowań podejmowania działalności gospodarczej, 33 refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, 27 szkolenia dla bezrobotnych, 1 bon na zasiedlenie, 80 szkoleń pracodawców i pracowników z KFS.

Znacząco wzrasta zainteresowanie i zapotrzebowanie szkoleniami z KFS. Liczba wniosków przekracza przyznany limit finansowy. Tylko w 2022 roku złożono 86 wniosków na kwotę 864 860 zł, a przyznany limit wynosi 276 300 zł.

W poprzednim roku PUP Miechów realizował również zadania w ramach „tarczy antykryzysowej. Na różne formy wsparcia, tj. niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od nich składek, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej, wpłynęło 508 wniosków na 3 mln 314 tys. zł. Zdaniem dyr. Muchy, pomoc państwa skierowana do pracodawców znacznie ograniczyła negatywny wpływ pandemii na rynek pracy, a środki finansowe przeznaczone na pomoc okazały się na tyle wystarczające, że stopa bezrobocia nie wzrosła aż tak, jak to było początkowo prognozowane.

Jednakże dyrektor PUP widzi kolejne zagrożenia, które mogą zachwiać rynkiem pracy. Jest to widmo stagflacji, czyli stagnacji w gospodarce połączonej z wysoką inflacją. Jednak, jak wspomniał, zapowiedzi analityków makroekonomicznych na przyszły rok w zdecydowanej większości mówią, że spowolnienie w gospodarce nie będzie na tyle silne, by drastycznie wstrząsnąć rynkiem pracy.

Podsumowując temat rynku pracy w Powiecie Miechowskim, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek zapowiedział dostosowanie kształcenia w szkołach średnich pod aktualne potrzeby tegoż rynku. W tym celu, już pod koniec października br. ma się odbyć konferencja, która ma dać odpowiedź, jak zmieniać kształcenie zawodowe w szkołach prowadzonych przez powiat i jakie wprowadzać nowe kierunki kształcenia już od września 2023 roku. W konferencji mają wziąć udział m.in. dyrektorzy szkół, przedstawiciele PUP oraz przedsiębiorcy biorący czynny udział w kształceniu poprzez realizację praktyk zawodowych lub zgłaszających zapotrzebowanie na pracowników o określonych profesjach.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry