godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Miechowskiego

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Miechowskiego

19 Czerwca 2020
Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Miechowskiego

W czwartek 18 czerwca na sesji online, Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Miechowskiego za 2019 rok.

Podstawą do udzielenia wotum zaufania był raport o stanie Powiatu Miechowskiego z poprzedniego roku, który przedstawił starosta Jacek Kobyłka. Oprócz danych statystycznych, takich jak demografia, struktura administracyjna, gospodarcza i rolnicza, starosta zwrócił uwagę na kilka ważnych aspektów. Według Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2019 roku liczba mieszkańców naszego powiatu wynosiła 49 453 mieszkańców (138 więcej niż rok wstecz). Zarejestrowanych było 4529 podmiotów gospodarczych, z czego 4006 mikroprzedsiębiorstw. Największy odsetek stanowiły firmy w branżach: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, budownictwo, transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe.

Wiadomo powszechnie, iż ziemie miechowska to teren rolniczy. 87,7% z 67 673 ha jej powierzchni stanowią grunty orne. W strukturze upraw dominują zboża - 69,4%. Miechowszczyzna bogata jest także w rezerwaty przyrody, jest ich w sumie 9, ale też w zabytki, miejsca pamięci, pomniki.

W swej prezentacji starosta mówił o służbach Powiatu Miechowskiego, które strzegą prawa, porządku i bezpieczeństwa. Ze znaczących danych z 2019 r., które przedstawił, wymienić należy: przewagę interwencji dotyczących miejscowych zagrożeń (564) w stosunku do pożarów (177), wiekowość części pojazdów Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, problemy kadrowe Komendy Powiatowej Policji związane ze znacznym wzrostem liczby L4 (o 145% w 2019 r. w por. z 2018 r.). Niejako o rozwoju Miechowszczyzny mówią statystyki Powiatowego Inspektoratu Budowlanego, który zanotował 459 powiadomień o rozpoczęciu budowy oraz 196 obiektów przyjętych do użytkowania. Z kolei o kondycji zdrowotnej mieszkańców mówią dane Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Okazuje się, iż ponad połowa populacji naszego powiatu przechorowała w zeszłym roku na grypę i infekcje grypopochodne (25 510).

To, jak ważna jest opieka zdrowotna dla mieszkańców i Szpital św. Anny w Miechowie, świadczy fakt, że w 2019 r. było: 9629 hospitalizowanych, 13 782 pacjentów na SOR-ze i aż 103 925 pacjentów poradni specjalistycznych.By poprawić warunki szpitalne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowany jest projekt Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital w Miechowie poprzez zakup sprzętu i modernizację infrastruktury (7,7 mln zł dotacji z UE).

Prezentując pozostałe jednostki organizacyjne Powiatu Miechowskiego, w tym szkoły, starosta nie krył niezadowolenia z wyników zdawalności matur w zespołach szkół. Wspomniał również o inwestycjach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zagorzycach, budowie boiska sportowego, modernizacji stołówki i kuchni.

Pomoc społeczna to równie ważna dziedzina dla naszego powiatu. Dlatego też we wrześniu 2019 roku otwarta została Strefa Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Domu Pomocy Społecznej na ul. Warszawskiej w Miechowie. Zadanie to zrealizowane zostało również z udziałem środków z RPO, a także PFRON-u. Jak się okazuje w dzisiejszym trudnym czasie pandemii, Strefa pełni niezwykle ważne zadanie. Jest nie tylko miejscem rehabilitacji i rozwoju podopiecznych DPS-u, ale też stanowi lokum dla jego pracowników, którzy z własnej woli przyjęli specjalny 2-tygodniowy zmianowy system pracy.

Powiat Miechowski to również rozbudowana sieć dróg. Dlatego też, w 2019 roku nakłady finansowe na drogi były znaczące - 16 703 534 zł. Przebudowy dróg i mostów powiatowych, w tym zrealizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i tzw. powodziówek, pochłonęły ponad 12 mln zł. Ponadto samorząd Powiatu Miechowskiego w poprzednim roku zainwestował (i inwestuje nadal) w sprzęt dla Zarządu Dróg Powiatowych, by należycie całorocznie utrzymywać pasy dróg i chodników.

Zarząd Powiatu wykonuje również zadania perspektywiczne. Nie tylko planuje kolejne inwestycje przygotowując z odpowiednim wyprzedzeniem do nich dokumentacje, ale też w 2019 roku zainicjował utworzenie strefy aktywności gospodarczej na gruntach powiatu w gminie Książ Wielki (około 105 ha). Nie zapomina przy tym o promocji i kulturze, choćby poprzez organizację Nocy i Dni Ziemi Miechowskiej w Grzymałowie, czy też Wiosny w Operetce Ziemi Miechowskiej w Dosłońcu.

Po debacie nad raportem o stanie Powiatu Miechowskiego za 2019 rok, Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

Drugim ważnym punktem sesji było absolutorium za 2019 rok. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu za ten okres, starosta Jacek Kobyłka podkreślał, że samorząd Powiatu Miechowskiego umiejętnie i gospodarnie wykorzystał środki budżetowe w roku 2019. Uchwalony na 2019 rok budżet wyjściowy zaplanowano w kwocie 82 732 799 zł po stronie dochodów i 88 075 195 zł 68 gr. po stronie wydatków. Podjęte w ciągu minionego roku działania pozwoliły zamknąć budżet na 31 grudnia 2019 r. kwotą 73 457 051 zł 69 gr. Natomiast wydatki zamknięto kwotą 77 650 057 zł 85 gr. Rozchody na kwotę 2 482 195 zł 92 gr. przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach. W ciągu roku 2019 budżet powiatu zwiększył się o przychody w kwocie 11 786 282 zł 26 gr., na które złożyły się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów w kwocie 3 961 688 zł 26 gr. oraz pożyczki i kredyt na łączną kwotę 7 824 594 zł.

Po odczytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, dotyczących sprawozdania z wykonania zeszłorocznego budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej, Rada Powiatu Miechowskiego, podobnie jak w przypadku wotum zaufania, jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium za 2019 rok, za co dziękował w imieniu swoim i Zarządu - starosta Jacek Kobyłka. Wyrazy wdzięczności skierował także do naczelników wydziałów Starostwa, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, wszystkich współpracowników oraz mieszkańców Miechowszczyzny, którzy swymi działaniami, wnioskami i sugestiami, przyczyniają się do jej rozwoju.

Z ważniejszych uchwał przyjętych na sesji absolutoryjnej, było udzielenie wsparcia finansowego na zakup pojazdu dla potrzeb Komendy powiatowej Policji w Miechowie kwotą 27 500 zł.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry