godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Podsumowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Podsumowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

3 Listopada 2021
Podsumowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Wiodącym tematem sesji Rady Powiatu, która online odbyła się 28 października, było podsumowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. A był to szczególnie trudny rok, albowiem w okresie od października 2020 do maja 2021 roku nauka w szkołach, w związku z zawieszeniem zajęć spowodowanych pandemią COVID 19, odbywała się zdalnie.

Ważnym komunikatorem z uczniami oraz rodzicami okazał się dziennik elektroniczny, który został wprowadzony jako obowiązujący w roku 2020/21. W okresie nauki zdalnej nauczyciele prowadzili zajęcia z uczniami zgodnie z planem. Część zajęć z zakresu kształcenia zawodowego prowadzona była w pracowniach przedmiotowych w formie tradycyjnej, w małych grupach, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku takiej potrzeby przeprowadzano w formie bezpośredniego kontaktu z uczniami.

W szkołach kształcących zawodowo przeprowadzono egzaminy z przygotowania zawodowego zarówno w sesji zimowej jak i w sesji letniej w formie stacjonarnej. Egzaminy przeprowadzano dla każdego zawodu z dwóch kwalifikacji - każdy egzamin składał się z części pisemnej i z części praktycznej, dla każdego egzaminu należało powołać komisję egzaminacyjną, co mając na względzie wymagania reżimu sanitarnego wymagało ogromnego wysiłku organizacyjnego. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miechowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolo-Wychowawczym w Zagorzycach zajęcia nie były zawieszone

Szkoły otrzymały następujące wsparcie w pracy w warunkach nauki zdalnej:

Rządowy Program „Zdalna Szkoła” - Powiat Miechowski otrzymał grant w kwocie 79.959 zł ze środków Unii Europejskiej. Zakupiono 36 laptopów które zostały przekazane do szkół dla uczniów w celu wykorzystania do nauki zdalnej.

Rządowy Program 500+ dla nauczycieli.
Łączna kwota wsparcia 104 087,24 zł. Jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 216 nauczycieli otrzymało dofinansowanie, w tym 166 ze szkół prowadzonych i placówek prowadzonych przez Powiat Miechowski, 46 ze szkół i placówek niepublicznych.

Rządowy program „Zajęcia wspomagające”.
Kwota udzielonego wsparcia dla szkół prowadzonych przez Powiat Miechowski i szkół niepublicznych 72 800 zł - zwiększono kwotę subwencji oświatowej, w ramach projektu nauczyciele przeprowadzą 1 040 godzin zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Program Województwa Małopolskiego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” - Grant 1
Powiat Miechowski otrzymał grant w kwocie 33 594,88 zł ze środków U.E. i B.P. Zakupiono 10 laptopów które zostały przekazane do szkół dla uczniów w celu wykorzystania do nauki zdalnej
Wsparcie udzielone przez organ prowadzący tj. Powiat Miechowski:
Pracownia komputerowa dla Liceum Ogólnokształcącego - zakup 20 komputerów na kwotę 68 240 zł.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Miechowski

Do szkół prowadzonych przez Powiat Miechowski na rok szkolny 2021/2022 zrekrutowano następujące ilości uczniów:

  • Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie - 131 uczniów
  • Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie - 164 uczniów
  • Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie - 127 uczniów

Do szkół dla dorosłych rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 przedstawiała się następująco:

  • Szkoła Policealna w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie - 75 słuchaczy
  • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie - 28 słuchaczy

A oto wyniki egzaminów maturalnych:

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego w skali kraju w roku szkolnym 2020/2021 Licea Ogólnokształcące - 87 %, Technika - 75%. W szkołach prowadzonych przez Powiat Miechowski zdawalność egzaminu maturalnego przedstawiała się następująco:

  • Liceum Ogólnokształcące w Miechowie - zdawalność we wszystkich klasach 100%
  • Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie - średnia zdawalność 74% - w trzech klasach zdawalność na poziomie 84%, 81%, 79%
  • Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie - średnia zdawalność 58%

Wynik egzaminów z przygotowania zawodowego:

Średnia zdawalność egzaminów z przygotowania zawodowego w skali kraju kształtowała się na poziomie 75,89. W szkołach prowadzonych przez powiat Miechowski zdawalność egzaminów z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2020/2021 przedstawiała się następująco:

  • Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie - średnia zdawalność 85,27 %
  • Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie - średnia zdawalność 74,29 %

W szkołach realizowane są projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa, które umożliwiają uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji, zwiększających szanse na rynku pracy:

W Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie realizowany jest Projekt „Zagraniczna praktyka zawodowa moją szansą na sukces” Wartość projektu: 276 057,16 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku, rozwijanie umiejętności językowych oraz kształcenie kompetencji międzykulturowych, rozwijanie kompetencji interpersonalnych uczniów oraz pogłębianie wiedzy o kulturze innych państw, tradycji i zwyczajach.

W Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie i w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie realizowany jest Projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Realizacja Projektu w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie:
W ramach projektu zorganizowano kursy: operatora wózka widłowego - 28 uczniów, prawa jazdy Kat. B - 20 uczniów, kelnerski - 20 uczniów, cukierniczy - 20 uczniów, kosmetyczki z elementami wizażu - 20 uczniów, fakturzystki/fakturzysty z obsługą komputera i kas fiskalnych - 20 uczniów, w ramach, których uczniowie nabyli dodatkowe kwalifikacje. Zorganizowano doskonalenie dla nauczycieli z grafiki komputerowej, cyfrowej obróbki zdjęć, z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych - łącznie 40 nauczycieli. Zorganizowano zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Szkoła została doposażona w drukarkę wielkoformatową, drukarkę do zdjęć, kamerę, aparat fotograficzny. Udzielono 10 uczniom szczególnie uzdolnionym pomocy stypendialnej. Zorganizowano staże zawodowe dla 50 uczniów u 24 pracodawców. Staże trwały 4 tygodnie, uczniowie otrzymali certyfikaty i stypendium finansowe.

Realizacja Projektu w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie:
W ramach projektu zorganizowano kursy: spawacza MAG 24 uczniów, operatora wózków widłowych 26 uczniów, prawa jazdy kat. B 10 uczniów, barmański I stopnia 16 uczniów, baristyczny 16 uczniów, profesjonalnego magazyniera 16 uczniów, podstawy makijażu i wizażu 16 uczniów. Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki, z języka angielskiego. Staże zawodowe dla 55 uczniów u 28 pracodawców. Przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego. Udzielono 10 uczniom szczególnie uzdolnionym pomocy stypendialnej. Przeprowadzono szkolenia kadry nauczycielskiej. Adaptowano pomieszczenia na potrzeby dydaktyczne i doposażono w pomoce naukowe.

Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie zostało zakwalifikowane do Programu Województwa Małopolskiego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” - Grant 2. Celem projektu jest utworzenie 22 szkół modelowych w Województwie Małopolskim wyposażonych w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne i oprogramowanie w celu przeprowadzenia przez szkoły transformacji cyfrowej oraz prowadzenia nauczania metodą STEAM. Na zakup sprzętu Powiat otrzymał kwotę 90 000,00 85 % ze środków z Unii Europejskiej i 15% z Budżetu Państwa.

Szczególne osiągnięcia szkół prowadzonych przez Powiat Miechowski w skali kraju

W rankingu najlepszych szkół w Polsce prowadzonym przez Fundację Perspektywy wyróżniono dwie szkoły prowadzone przez Powiat Miechowski:
Liceum Ogólnokształcące w Miechowie - pozycja 788, wskaźnik 36,85. Licea ogólnokształcące były oceniane za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych - w kategorii licea ogólnokształcące wyróżniono 1000 najlepszych szkół w kraju.

Technikum funkcjonujące w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie - pozycja 425, wskaźnik 46,92.
Technika były oceniane za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego - w kategorii technika wyróżniono 500 najlepszych szkół w kraju.

Leonard Mazur, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

do góry