godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Rada Powiatu Miechowskiego uchwaliła budżet na 2020 rok

Rada Powiatu Miechowskiego uchwaliła budżet na 2020 rok

20 Grudnia 2019
Rada Powiatu Miechowskiego uchwaliła budżet na 2020 rok

W czwartek 19 grudnia po raz ostatni w starym 2019 roku zebrała się Rada Powiatu. Porządek obrad był dość bogaty, ale jego najważniejszą częścią było uchwalenie budżetu na 2020 rok.

Zanim radni przystąpili do procedowania, harcerze z Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie z Adamem Kanią, na ręce wicestarosty Pawła Osikowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Świerczka, wręczyli Betlejemskie Światło Pokoju. Wprowadzając wszystkich z nastrój bożonarodzeniowy, sesję uświetnili artystycznie przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach - Agnieszka i Monika Trebus w towarzystwie akompaniującego Zbigniewa Łojewskiego oraz zespół „Śpiewające Struny” z Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy w składzie wokalnym -  Wiktoria Sady, Julita Pazdro, Laura Downar-Zapolska, Lena Garus, Kinga Żaba, Wiktoria Rusek oraz instrumentalnym - Szymon Kubit, Andrzej Papaj, Mateusz Kania i Marcin Durman. 

W sprawozdaniu międzysesyjnym poruszono temat bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Miechowie prowadzących do Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II oraz Szkole Podstawowej Nr 1. Starosta i Zarząd Powiatu podjęli działania i konsultacje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad celem poprawy bezpieczeństwa na przejściu wiodącym do ZS Nr 2 na „Siódemce”. GDDKiA zapowiedziało w tym miejscu wizję lokalną specjalnej komisji bezpieczeństwa. Co prawda w związku z planowaną budową S-7 i związane z tym w perspektywie obniżenie kategorii „starej siódemki”, nie ma szans na powstanie kładki dla pieszych, ale być może, jak wspomniał przewodniczący Świerczek, w tym miejscu zainstalowana zostanie sygnalizacja pokazująca prędkość pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość tj. 50 km/h.

Po garści sprawozdań z 2019 roku przedstawionych przez przewodniczących Rady Powiatu, komisji stałych i starosty, przyszedł czas na zasadniczą część sesji. Po odczytaniu przez skarbnik Teresę Florek uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wKrakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozyfinansowej Powiatu Miechowskiego (pozytywna z uwagami), Rada przyjęła WPF.

Do projektu budżetu na 2020 rok, wprowadził starosta Jacek Kobyłka. Przypominając, iż minął pierwszy rok VI kadencji samorządu powiatowego, w którym miał zaszczyt pełnić funkcję zaszczytną funkcję przewodniczącego Zarządu Powiatu, podkreślał, iż był to czas niezwykle wytężonej pracy, pełnej wyzwań, nieoczekiwanych zwrotów i podejmowania często niełatwych decyzji. Przyznał, iż budżet na 2020 nie jest łatwy. Jednakże jest on nastawiony na działania inwestycyjne i prorozwojowe na rzecz mieszkańców i całej Miechowszczyzny. Starosta zaznaczył, że nie zapomina przy tym o podstawowych dziedzinach, za które odpowiedzialny jest samorząd powiatowy - opiece zdrowotnej, oświacie ponadpodstawowej, pomocy społecznej, a także wraz z Zarządem nie ustaje w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, unijnych i krajowych.

Starosta przytoczył zasadnicze składowe projektu przyszłorocznego budżetu. Dochody zaplanowano w wysokości 82 949 676,71 zł, a wydatki ogółem w kwocie 91 771 117,51 zł, w tym: wydatki bieżące - 62 536 629,52 zł i wydatki majątkowe - 29 234 487,99 zł. Przyszłoroczne przychody zaplanowano w wysokości 10 938 552 zł, zaś rozchody określono na kwotę 2 117 11,20 zł. 

Przewodniczący Zarządu Powiatu zwrócił uwagę na zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych, tj. inwestycyjnych, na poziomie ponad 29 mln zł. Z tego ponad 22,5 mln zł przeznaczone zostanie na budowę, modernizację i remonty dróg powiatowych, które, jak wielokrotnie powtarza, są krwiobiegiem powiatu i motorem do dalszego rozwoju. Na ten cel wydatkowane będą nie tylko środki własne, ale też pozyskane fundusze zewnętrzne, krajowe i unijne. Starosta wysoce ceni sobie w tej kwestii współpracę z samorządami, które nie tylko akceptują propozycje Zarządu, ale też wysuwają swoje, przedstawiając określone koncepcje i zadania inwestycyjne na naszych ciągach komunikacyjnych. 

Powiat Miechowski w dalszym ciągu zamierza inwestować w kształcenie i wychowanie młodzieży. Jak przypomniał w swym wystąpieniu starosta, w końcu po latach, przebudowane zostanie boisko przy Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II. Ponadto oprócz docieplenia elewacji ściany zachodniej i północnej z izolacją fundamentów budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Sobieskiego, powiat przystępuje do opracowania koncepcji rozbudowy Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie poprzez budowę łącznika.

W dyskusji wokół projektu budżetu, radny Mariusz Wolny przyznał, iż jest on bardzo ambitny, co uważa za dobry krok. Pytał, czy na przewidziane w nim inwestycje są zadeklarowane środki zewnętrzne, zwłaszcza na budowę boiska przy ZS Nr 2 oraz deklaracje dotyczące partycypacji w zadaniach drogowych?

Starosta i za nim przewodniczący Krzysztof Świerczek, potwierdzili, iż boisko będzie współfinansowane w połowie przez Ministerstwo Sportu (ponad 1,5 mln zł). W większości samorządy powiatu miechowskiego zadeklarowały udział w zadaniach. Jedynie Gmina Miechów w przebudowie drogi do Pstroszyc II warunkuje swój udział wysokością pozyskanego na ten cel dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Obawy radnego Jerzego Pułki dotyczące wieloletniego planu realizacji inwestycji drogowych, rozwiał wicestarosta Paweł Osikowski informując, że przygotowywana jest dokumentacja na przebudowę ulicy Podzamcze w Miechowie, drogę Racławice - Wrocimowice oraz Bukowska Wola - Działoszyce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Przewodniczący Krzysztof Świerczek przyznał, iż budżet 2020 roku równoważony jest kredytem na prawie 7 mln zł. Może się jednak okazać, że powstanie możliwość zaciągnięcia mniejszej kwoty lub zrezygnowania z kredytu, bowiem przewidziano dofinansowanie zadań z Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 50%, a można pozyskać nawet do 80% wartości zadania. Do tego dochodzą niewiadome związane ze wzrostem płacy minimalnej, funkcjonowaniem oświaty, kondycją szpitala. Jednak przewodniczący Rady Powiatu Miechowskiego podkreślił, iż budżet na 2020 rok jest bardzo ambitny, ale nie przeszacowany.

Wiceprzewodniczący Jan Biesaga w myśl obiegowego poglądu, że kto nie ma ambicji, ten się cofa, sugerował oglądanie każdej złotówki budżetowej po trzykroć, bowiem niepokoi go przyrost kredytów powiatu.

Ostatecznie bez głosów wstrzymujących i sprzeciwiających się, Rada Powiatu uchwaliła budżet na 2020 rok.

Krzysztof Capiga rzecznik prasowy Starostwa

do góry