godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego

Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego

26 Czerwca 2020
Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego

Powiat Miechowski realizuje projekt: “Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”.

RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje

Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego

Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

Cel projektu: Uzyskanie przez uczniów i nauczycieli dodatkowych kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz doposażenie pracowni i adaptacja pomieszczeń.

Wartość projektu: 1.836.229,20 zł

W tym dofinansowanie: 1.530.191,00 zł

Data podpisania umowy: 13.12.2019r.

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projekt dotyczy rozwoju Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Miechowskim, utworzonego Uchwałą nr 90/289/17 Zarządu Powiatu Miechowskiego z dn. 19.06.2017r. na bazie dwóch szkół: Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 2. Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnieniowych uczennic oraz uczniów branż: administracyjno-usługowej, mechanicznej, górniczo-hutniczej, turystyczno-gastronomicznej, budowlanej, elektryczno-elektronicznej poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki różnym formom wsparcia: kursy i szkolenia w formach pozaszkolnych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, stypendia dla uczniów zdolnych, doradztwo zawodowe, staże i praktyki u pracodawców, kółka zainteresowań, doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, adaptację pomieszczeń oraz rozwój zawodowy nauczycieli (studia podyplomowe, kursy). Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic: staże, szkolenia, kursy oraz do nauczycieli: kursy, studia podyplomowe. Podstawowymi rezultatami projektu będą: rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych i udział uczniów/uczennic w pozaszkolnych formach kształcenia. Uzyskane przez uczniów/uczennice kwalifikacje/certyfikaty, odbyte u pracodawców staże i praktyki pozwolą na zasilenie rynku pracy przez wykwalifikowanych pracowników.
Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 

do góry