godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Ruszyły prace geodezyjno-kartograficzne w gminach Powiatu Miechowskiego

Ruszyły prace geodezyjno-kartograficzne w gminach Powiatu Miechowskiego

2 Marca 2021
Ruszyły prace geodezyjno-kartograficzne w gminach Powiatu Miechowskiego

W związku z realizacją projektu "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-Usługi w Informacji Przestrzennej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, firma wyłoniona w drodze przetargu (MGGP S.A. z Tarnowa) przystąpiła do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków jednostek ewidencyjnych: Miechów - obszar wiejski, Charsznica, Gołcza i Książ Wielki.

Aby prace przebiegały sprawnie, uprasza się właścicieli nieruchomości o umożliwienie wstępu na grunt w celu dokonania niezbędnych pomiarów oraz zebrania informacji o budynkach. Zaangażowanie i współpraca właścicieli nieruchomości z wykonawcami prac geodezyjnych będzie miała wpływ na poprawność i aktualność danych ewidencyjnych.

Pracownicy firmy wykonujący prace geodezyjne będą posiadali koszulki odblaskowe z napisem "GEODEZJA" i nazwą firmy, identyfikatory, zawierające imienne upoważnienie podpisane przez Zamawiającego, kopie zgłoszenia pracy w PODGiK, kopie informacji o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji operatu ewidencyjnego, a także wyposażenie w środki ochrony osobistej tj.: maseczki, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 658 z późn. zmianami).

Wykonawca dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych budynków i konturów użytków gruntowych, ponadto pozyska dane techniczne dotyczące budynków i lokali, a także informacje o sposobie wykorzystania gruntów. Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosi się o udzielenie informacji o posiadanych budynkach i lokalach geodetom wykonującym prace terenowe.

Zgodnie z Zarządzeniami Starosty Miechowskiego (Nr 10-13 z dnia 27 stycznia 2021 r.), działania dotyczące gruntów obejmują czynności mające na celu:

 1. utworzenie cyfrowych zbiorów: punktów granicznych, obrębów ewidencyjnych oraz działek ewidencyjnych, w rozumieniu § 9 rozporządzenia w sprawie EGiB, wraz z atrybutem Geometria; (dotyczy działek ewidencyjnych, które w uzgodnieniu z zamawiającym zostaną zakwalifikowane do ustalenia ze względu na brak możliwości pozyskania w inny sposób geometrii działek);
 2. utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych;
 3. obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych, dla których współrzędne punktów granicznych określone zostaną z wymagana dokładnością,
 4. obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne;
 5. uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów: numer elektronicznej KW, numer rejestru zabytków, Id rejonu statystycznego,
 6. weryfikacja danych EGiB, dotyczących praw do gruntów, z danymi Elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności;
 7. sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami oraz ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnieni w takiej roli w EGiB nie żyją.

Z kolei działania modernizacyjne dotyczące budynków obejmują:

 1. utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków - geometrycznych i opisowych;
 2. utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami;
 3. uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi danymi geometrycznymi;
 4. uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi atrybutami: numer elektronicznej KW, w odniesieniu do budynków znajdujących się na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, szczegółowa funkcja budynku, inna funkcja budynku, klasa budynku wg PKOB, numer rejestru zabytków, koniec Obiekt, w przypadku budynków ujawnionych w EGiB a nie istniejących w świecie rzeczywistym;
 5. weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do nieruchomości budynkowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.

Działania modernizacyjne dotyczące nieruchomości lokalowych mają na celu utworzenie zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym cyfrowych zbiorów danych dotyczących lokali stanowiących odrębne nieruchomości / weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości lokalowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.
Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają na celu uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB danymi pozyskanymi z rejestrów:

 • PESEL - w odniesieniu do osób fizycznych,
 • REGON - w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych.

Stosownie do art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052) projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie podlegać, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu wszystkich zainteresowanych w siedzibie starostwa Powiatowego w Miechowie przy ul. Racławickiej 12.

Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, przez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego i urzędu gminy właściwego dla danej jednostki ewidencyjnej, na co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęciem wyłożenia, a także poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym, w celu umożliwienia zgłaszania uwag każdemu, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w ww. projekcie.

W terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia, upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac modernizacyjnych, rozstrzygać będzie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozstrzygania uwag oraz sporządzi wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

Po upływie ww. terminu, projekt operatu opisowo-kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków, o czym Starosta Miechowski poinformuje poprzez ogłoszenie w Dzienniki Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty wniesione po tym terminie będą traktowane jako odrębne wnioski o zmianę danych ewidencyjnych. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów Starosta Miechowski rozstrzygnie w drodze decyzji, a do czasu rozstrzygnięcia, w stosunku do danych, których dotyczą zarzuty. Dane ujawnione w operacie nie będą wiążące.logo programu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry