godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Wykrywalność przestępstw na wyższym poziomie, mniej interwencji strażaków, zaniedbania kontrolne obiektów budowlanych

Wykrywalność przestępstw na wyższym poziomie, mniej interwencji strażaków, zaniedbania kontrolne obiektów budowlanych

13 Lutego 2024
Wykrywalność przestępstw na wyższym poziomie, mniej interwencji strażaków, zaniedbania kontrolne obiektów budowlanych

Bezpieczeństwu w Powiecie Miechowskim w minionym 2023 roku poświęcona była tematyka sesji Rady Powiatu, która odbyła się 9 lutego. Statystyki i najważniejsze aspekty w tym względzie zrelacjonowali szefowie powiatowych służb: Straży Pożarnej, Policji oraz Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Priorytetowym zadaniem Komendy Powiatowej Policji w Miechowie, jak podkreślał komendant mł. insp. Jacek Rosół, jest poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu, eliminowanie przestępstw oraz negatywnych zjawisk społecznych i przeciwdziałanie tym zjawiskom. Stan zatrudnienia jednostki na koniec poprzedniego roku wynosił 101 policjantów oraz 24 pracowników pomocniczych i obsługi. W 2023 roku przyjęto 6 policjantów, a zwolniono 9.

W okresie sprawozdawczym policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Miechowie wszczęli ogółem 363 (439) postępowań przygotowawczych, tj. o 76 mniej niż w 2022 roku, w których stwierdzili 560. Osiągnięto wskaźnik wykrywalności ogólnej na poziomie 79,3% (70,4%) tj. wzrost o 8,9%. Natomiast wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych wyniósł 78,5% (71, 3%) tj. wzrost o 7,2%.

Wykrywalność w 7 podstawowych kategoriach przestępstw (158 stwierdzonych) tj. - kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież pojazdu, bójka, uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia - generalnie wzrosła. Na przykład wśród kradzieży z włamaniem wyniosła 67,9 % (29,3% - 2022). Rozboje i wymuszenia wykryte były w 100! (66,7% - 2022).

W 2023 roku KPP Miechów stwierdziła 27 przestępstw narkotykowych ze 100% wykrywalnością Zabezpieczono następujące narkotyki: marihuana 286,5 g, amfetamina 113,9 g, krzewy konopi indyjskich 12 szt, mefedron 110,3 g, metaamfetamina 10,6 g. Ponadto Stwierdzonych zostało 90 przestępstw gospodarczych z wykrywalnością na poziomie 45,24 %. Łącznie zabezpieczono mienie o wartości 613 000 zł., a odzyskano mienie o wartości 554 881 zł.

Policjanci służby prewencyjnej, tj. Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, oraz Rewiru Dzielnicowych ujawnili łącznie 5605 (5787) wykroczeń. Policjanci komórek patrolowo-interwencyjnych ujawnili łącznie 4413 wykroczeń, w porównaniu z rokiem 2022 (4612) - spadek o 4,31%. Średnia na jednego policjanta wyniosła 201,6 ujawnionych wykroczeń. Dzielnicowi ujawnili 1192 wykroczeń w porównaniu z rokiem 2022 (1175) wzrosło o 1,45 %, co daje średnią 117,7 ujawnionych wykroczeń na jednego dzielnicowego. W analizowanym okresie 2022 r. policjanci KPP Miechów podjęli 5270 (5702) interwencji tj. mniej o 432 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wylegitymowano przez służby prewencyjne i funkcjonariuszy z Zespołu Ruchu Drogowego 23 967 osób. W okresie od stycznia do grudnia policjanci służby patrolowej KPP Miechów dokonali 95 zatrzymań sprawców na gorącym uczynku tj. o 2 mniej zatrzymanych niż w roku 2022 roku.

W ramach internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, w 2023 roku KPP Miechów otrzymała 1178 zgłoszeń, z czego 648 zostało potwierdzonych, 174 niepotwierdzonych, 356 zakwalifikowano jako żart/pomyłkę.
Najczęstsze zgłoszenia dotyczyły:

 • przekraczanie dozwolonej prędkości - 555 zgłoszeń
 • nieprawidłowe parkowanie - 250 zgłoszeń
 • niewłaściwa infrastruktura drogowa - 155 zgłoszenia
 • spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym - 50 zgłoszenia
 • zła organizacja ruchu - 49 zgłoszeń
 • dzikie wysypiska śmieci - 37 zgłoszeń
 • wałęsające się bezpańskie psy - 8 zgłoszeń.
 • grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją - 21 zgłoszenia
 • nielegalne rajdy samochodowe - 11 zgłoszeń
 • używanie środków odurzających - 7
 • akty wandalizmu - 5 zgłoszeń
 • znęcanie się nad zwierzętami - 5.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku zanotowano na drogach Powiatu Miechowskiego 419 (408) zdarzeń drogowych tj. o 11 więcej zdarzeń niż w roku 2022. W wymienionym okresie wyniku wypadków drogowych 2 osoby poniosły śmierć, a 27 osób zostało rannych. W całym w/w obszarze nastąpił wzrost względem roku 2022.

W 2023 roku funkcjonariusze KPP Miechów zatrzymali łącznie 150 nietrzeźwych kierujących poruszających się po drogach powiatu miechowskiego, co stanowi wzrost o 31 względem roku 2022. Zdarzeń drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących odnotowano 23, a zatem o 5 więcej niż w roku 2022. Policjanci KPP Miechów łącznie wykonali 26 302 badań stanu trzeźwości kierujących oraz zatrzymali 53 praw jazdy w związku z kierowaniem pod wpływem alkoholu.

Informację o stanie bezpieczeństwa Powiatu Miechowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 rok przedstawił na sesji komendant Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Miechowie - mł. bryg. Mariusz Idzik.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego kraju obejmującą szeroko pojęte ratownictwo. Na poziomie Powiatu Miechowskiego w 2023 r. krajowy system ratowniczo-gaśniczy tworzyły:

 • jednostka ratowniczo-gaśnicza,
 • 11 jednostek ochotniczych straży pożarnych w strukturach KSRG. Ponadto na Miechowszczyźnie działają również 72 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych spoza Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

W 2023 roku strażacy na terenie naszego powiatu interweniowali 612 razy (ilość interwencji zmalała o 25 % w stosunku do 2022 roku, w którym zanotowano 816 interwencji). Jak nieocenione jest wsparcie „ochotników”, pokazują wskaźniki ich udziału w akcjach - 30,9% samodzielnie, 23,5% z PSP.

Co warto podkreślić, w bieżącym roku do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączona będzie jednostka z Gminy Kozłów - OSP Przybysławice. To znacznie usprawni działania systemu i skróci czas dojazdu do zdarzeń.

Komendant Mariusz Idzik nie krył radości z szerokiego rozpowszechnienia na Miechowszczyźnie idei Młodzieżowych Drużyn Ratowniczych. To daje wysokie prawdopodobieństwo, iż młodzież w przyszłości zasili jednostki OSP, a nawet w części PSP.

Trzecim sesyjnym prelegentem poruszającym sprawy bezpieczeństwa był Zbigniew Bałazy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miechowie.

Podstawowe obszary działania PINB w Miechowie, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenie naszego powiatu według inspektora można syntetycznie uporządkować wyodrębniając i opisując 3 zagadnienia:

 • stan techniczny użytkowanych obiektów budowlanych - budynków i budowli, stanowiących ogół materii substancji budowlanej na terenie powiatu;
 • jakość techniczno-budowlana (w ujęciu formalno-prawnym) wznoszonych obiektów budowlanych;
 • bezpieczeństwo procesu inwestycyjnego budowy - bieżąco prowadzonych na terenie powiatu robót budowlanych.

Powiatowy Inspektor uczulał, by regularnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywać przeglądów kontrolnych:

 • raz w roku (np.: sprawdzenie przewodów kominowych - dymowych spalinowych, wentylacyjnych; sprawdzenie instalacji gazowej; sprawdzenie elementów narażonych na niszczenie i szkodliwe wpływy atmosferyczne; sprawdzenie instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska),
 • raz na 5 lat (sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego; sprawdzenie estetyki obiektu; pomiary sprawdzające instalacji elektrycznej i piorunochronnej).

Zaniedbanie (przez właściciela lub zarządcę) obowiązku przeprowadzania wymaganych okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego stanowi wykroczenie z art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane. Z prowadzonych przez PINB działań kontrolnych wynika ogólnie, że obiekty budowlane będące w posiadaniu instytucji publicznych i przedsiębiorstw (szkoły, urzędy, ośrodki zdrowia, domy pomocy społecznej, sklepy, zakłady usługowe albo produkcyjne, itp.) zwykle dopełniają obowiązku systematycznego przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego użytkowanych przez siebie obiektów budowlanych. Ponadto faktyczny (rzeczywisty) stan techniczny tychże obiektów budowlanych jest z reguły zadowalający.

Problemem pozostaje kwestia przeprowadzania wymaganych okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych użytkowanych przez osoby fizyczne. Często obowiązek ten jest latami zaniedbywany i lekceważony. W konsekwencji stan techniczny obiektów budowlanych użytkowanych przez osoby fizyczne jest bardzo zróżnicowany i nierzadko bywa wątpliwy albo wręcz wprost jest niedostateczny. Zły stan techniczny użytkowanego obiektu budowlanego generuje potencjalne ryzyko możliwości wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi albo mienia.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry