godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/XXV Sesja Rady Powiatu

XXV Sesja Rady Powiatu

22 Lutego 2021

Miechów, 19.02.2021 r.

Znak: Or BR: 0002.1.2021

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję Sesję Rady Powiatu w Miechowie na dzień 25.02.2021 r. godzina 10.00, która odbędzie się w formie wideokonferencji.
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między Sesjami.
 5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Powiecie Miechowskim.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa w powiecie,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Mienia Powiatu, Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu oraz planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021,
  • przekazania wniosku według właściwości,
  • rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Miechowskiego z dotychczasowym dzierżawcą,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie przetargowym nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu Miechowskiego, położonej w obrębie Książ Mały, gm. Książ Wielki,
  • zmian w statucie Powiatu Miechowskiego,
  • przystąpienia do przedsięwzięcia pn. „LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działania dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LFE w ramach środków Unii Europejskiej”,
  • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2021 r.,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu miechowskiego.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Zakończenie obrad Sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Krzysztof Świerczek

do góry