godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Zarząd Powiatu Miechowskiego z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

Zarząd Powiatu Miechowskiego z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

21 Czerwca 2024
Zarząd Powiatu Miechowskiego z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

Zasadniczym tematem przedwakacyjnej sesji 20 czerwca 2024 r. było udzielenie Zarządowi Powiatu Miechowskiego i wotum zaufania. Radni jednogłośnie przegłosowali uchwały w tym zakresie.

Zanim Rada Powiatu Miechowskiego przystąpiła do realizacji porządku obrad, z mównicy zaprezentował się pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji - insp. Jacek Cholewa. Zapewniał, iż współpraca z samorządem powiatowym będzie tak efektywna jak do tej pory. - Nie byłoby bezpieczeństwa i komfortu pracy policjantów, gdyby nie współpraca z samorządem - stwierdził dziękując za wspieranie jednostki.

Podstawą do udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu był raport o stanie Powiatu Miechowskiego za 2023 rok. Jest to obligatoryjny, bardzo obszerny dokument zawierających 260 stron obejmujący szerokie spektrum działania powiatowego samorządu. Starosta Krzysztof Świerczek z pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił najważniejsze i najciekawsze zagadnienia zawarte w raporcie za poprzedni rok, w tym stan finansów powiatu oraz działania wykonane przez poszczególne wydziały starostwa.

Dochody wyniosły ponad 121,5 mln zł (102% planu), przychody ponad 29 mln zł, wydatki - ponad 132,8 mln zł (90,89% planu), deficyt - ponad 15,7 mln zł, rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - (2 mln 19 tys. zł). Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) wydano ponad 29,5 mln zł, w tym na drogi powiatowe - prawie 16 mln zł. Na koniec 2023 roku łączna wartość zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wyniosła ponad 37,7 mln zł, co stanowi 31,3%wykonanych dochodów.

Wydział Organizacyjny w okresie sprawozdawczym (2023) przeprowadził 19 postępowań na realizację zamówień publicznych, w wyniku których zawarto 13 umów z wykonawcami na łączną kwotę 48,1 mln zł netto.

Wydział Budownictwa i Architektury rozpatrzył 421 wnioski o budowę, 35 o pozwolenie na rozbiórkę, 1043 zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 5 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację robót drogowych.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg wydał 6155 decyzji o rejestracji pojazdów, 4169 decyzji o czasowej rejestracji pojazdów, 692 o wyrejestrowaniu, przyjął 2809 zawiadomień o zbyciu pojazdu. W sumie w Centralnej Ewidencji Pojazdów w Powiecie Miechowskim (wg stanu na 31.12.2023 rok) znajdowało się 68775 pojazdów, w tym najwięcej osobowych - 36758, ciągników rolniczych - 10065, samochodów ciężarowych - 7801, motocykli - 2946, motorowerów - 2773.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wprowadził 4873 zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków na podstawie aktów notarialnych, postanowień sądowych, decyzji administracyjnych, umów dzierżawy. Wydał 2915 wyrysów i wypisów do celów prawnych, sporządził 159 wypisów i wyrysów w celu sprostowania ksiąg wieczystych, wprowadził 514 transakcji do rejestru cen i wartości nieruchomości.

Z kolei Referat Inwestycji, Promocji i Rozwoju Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy składał wnioski do różnych programów na pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje powiatu.

Wspomniane powyżej statystyki to jedynie skromny wycinek działalności samorządu powiatowego, co w debacie nad raportem zauważył Przewodniczący Rady Powiatu Miechowskiego - Jan Biesaga. Do tego dochodzi m.in. oświata, służba zdrowia, pomoc społeczna.

Zarówno przewodniczący, jak i Starosta Miechowski Krzysztof Świerczek podkreślali, jak ważne dla przyszłości Miechowszczyzny jest uruchomienie strefy gospodarczej - Parku Technologicznego w Książu Wielkim. Starosta dodał, iż do wyłożonych już środków na uzbrojenie strefy, będzie trzeba dołożyć niemałe, kolejne, co pociągnie za sobą konieczność większego zadłużenia się powiatu. Jednakże te nakłady się zwrócą z nawiązką, gdy powiat sprzeda grunty inwestorom. Przyniesie to też inne korzyści - w tym m.in. nowe miejsca pracy, a tym samym zatrzyma się odpływ młodych zmuszonych opuszczać nasz powiat właśnie za pracą.

Nieskrywanym optymistą w związku z tworzoną strefą gospodarczą jest Jan Żebrak, członek Zarządu Powiatu. Uważa, iż nasz powiat jest świetnym miejscem do zamieszkania i jest dumny z faktu, że jest jego mieszkańcem, bowiem podczas licznych delegacji i podróży obserwował inne regiony i porównywał z naszym. - Nie ma się czego wstydzić - zaznaczył.

Pod tymi słowami podpisał się także Piotr Grządziel z Zarządu Powiatu. Uważa, iż samorząd powiatowy tworzy historię poprzez odmianę krajobrazu z rolniczego na rolniczo-przemysłowy.

Po jednogłośnym udzieleniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Miechowskiego, radni również jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium.

Czerwcowa sesja Rady Powiatu poświęcona była również sprawom drogowym. Podsumowanie 2023 roku oraz plan zadań drogowych na 2024 rok przedstawił Krzysztof Szarek, dyr. Zarządu Dróg Powiatowych. Z kolei Roman Wąwoźny, naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg przedłożył informację na temat komunikacji zbiorowej w Powiecie Miechowskim.

Jedną z ważniejszych uchwał przyjętych tego dnia przez radnych, oprócz wspomnianych o wotum zaufania i absolutorium, była uchwała dotycząca przystąpienia do przygotowania strategii Rozwoju Powiatu Miechowskiego na lata 2025-2034. Jest to strategiczny dokument, który po szerokich konsultacjach społecznych wyznaczy kierunki działania samorządu na przyszłość, ale też pokaże jego słabe strony, nad którymi należy się pochylić.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry