godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Zarząd Powiatu Miechowskiego z wotum zaufania i absolutorium

Zarząd Powiatu Miechowskiego z wotum zaufania i absolutorium

1 Lipca 2019
Zarząd Powiatu Miechowskiego z wotum zaufania i absolutorium

Wiodącym tematem sesji Rady Powiatu, która odbyła się w czwartek 27 czerwca 2019 r., było wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu. Zanim jednak radni przystąpili do debaty i głosowania nad zasadniczymi punktami obrad, zrealizowali inne punkty porządku.

Po interpelacji zgłoszonej przez radną Sylwię Suchecką w sprawie należytego utrzymania zieleni przy drogach powiatowych w gminie Miechów, starosta Jacek Kobyłka złożył sprawozdanie międzysesyjne. Informował w nim m.in. o odroczeniu przez Ministerstwo Finansów spłat dwóch rat zapłaty zobowiązania z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej (SOSW Zagorzyce) za rok 2013 w wysokości 1 638 933 zł. Splata I raty, pierwotnie planowana do uregulowania do 30 kwietnia br., odroczona została do 30 września 2020 roku (819 466,50 zł), a spłata II raty, planowana do regulacji do 30 września br., odroczona została do 30 kwietnia 2021 roku (819 466, 50 zł). Jak podkreślał starosta, powyższe odroczenie jest efektem starań i działań Zarządu Powiatu i Prezydium Rady. Dzięki temu tegoroczny budżet może być realizowany bez większych przeszkód.

Gospodarz powiatu miechowskiego wręczył dyrektorom jednostek pozyskane promesy na realizację tegorocznych inwestycji. Pierwszą od Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 136 tys. zł otrzymał Wojciech Pengiel, dyr. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach, na modernizację boiska w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno - Sportowa - MIRS”. Warto zauważyć, iż to nie jedyne dofinansowanie i zadanie realizowane w tym roku w Zagorzycach. Powiat pozyskał środki z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na przebudowę i doposażenie stołówki szkolnej. 80% na ten cel pochodzi z dotacji ministerialnej, a pozostałe 20% dołoży samorząd powiatu miechowskiego. Ponadto poprawią się warunki edukacji dla uczniów SOSW Zagorzyce, dzięki udziale w programie „Aktywna tablica”, z którego zakupione zostaną 2 zestawy multimedialne.

Roman Suchoń, dyr. Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie, otrzymał z rąk starosty Jacka Kobyłki promesę z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4 387 735 zł. Dzięki temu jeszcze w tym roku zmodernizowane będą dwie drogi:

  1. Chrapy - Przybysławice - Książ Wielki, odc. Przybysławice - granica gminy dł 4.703 km (70% dotacja z FDS)
  2. Skała - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała w miejscowości Ulina Wielka dł. 0.985 km (60% dotacja z FDS.

Z realizowanych aktualnie zadań, starosta w swym sprawozdaniu wymienił jeszcze zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa z udziałem funduszy unijnych z programu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego” oraz dotację z PFRON w wysokości 400 tys, zł na rozbudowę DPS przy ul. Warszawskiej w Miechowie.

Zanim Rada Powiatu przystąpiła do głosowania nad wotum zaufania dla Zarządu Powiatu, co jest nowością w prawodawstwie polskim, radni przystąpili do debaty nad Raportem o stanie powiatu za 2018 rok, będącym podstawą do udzielenia wspomnianego wotum. Dokument ten był w ustawowym czasie udostępniony radnym oraz podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Starostwa. Jego zasadnicze zapisy przybliżył pokrótce starosta Jacek Kobyłka. Raport został przygotowany w sposób opisowy. Jak zaznaczył włodarz powiatu, ta forma według niego była najlepsza, bowiem zgodnie z planem pracy Rady, na każdej sesji radni rozpatrują zagadnienie i problemy niemal z każdej dziedziny życia powiatu. Każdy kierownik jednostki organizacyjnej i naczelnicy wydziałów tworzyli poszczególne składowe raportu.

Zastrzeżenia do kształtu raportu i zawartych w nim treści zgłosił radny Jerzy Pułka. Starosta wyjaśniał, iż pewne błędy wynikły z uwagi na formatowanie treści przez różne programy. Ponadto radnemu zabrakło w raporcie wykazu zrealizowanych i niezrealizowanych zadań, przedsięwzięć.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Powiatu - Paweł Janicki zauważył, że poprzedni rok był niezwykle trudny inwestycyjnie z uwagi na lawinowy wzrost cen materiałów budowlanych i usług, co przełożyło się bezpośrednio na znaczne przekroczenie od kosztorysowych poprzetargowych kwot za poszczególne zadania. Wicestarosta Paweł Osikowski dodał, iż mimo wymienionych trudności, poprzedniemu jak i obecnemu Zarządowi Powiatu, względnie udało się przebrnąć przez poprzedni niezwykle trudny rok.

Wiceprzewodniczący Jan Biesaga apelował, by nie mylić pojęć i oddzielić merytorycznie debatę nad raportem o stanie powiatu, a absolutorium dla Zarządu Powiatu. Wyraził nadzieję, iż pierwszy raport stanie się podstawą do jego lepszego przygotowania i udoskonalania w kolejnych latach. Podkreślał, iż raport jest cennym kompendium wiedzy nie tylko dla władz, ale i wszystkich mieszkańców. Jak dopowiedział przewodniczący Krzysztof Świerczek, można się z niego m.in. dowiedzieć, iż w 2018 roku mieszkańcy złożyli prawie 600 wniosków o budowę, zarejestrowano prawie 5 tys. pojazdów, a stopa bezrobocia na koniec roku wynosiła 4,4%. To wszystko świadczy o tym, iż powiat miechowski się rozwija, nie tylko poprzez działania władz, ale i samych mieszkańców.

Ostatecznie Rada Powiatu 16 głosami za udzieliła wotum zaufania dla Zarządu Powiatu za 2018 rok.

Kolejnym ważnym punktem obrad sesji było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 rok. Starosta Jacek Kobyłka w swym sprawozdaniu z wykonania zeszłorocznego budżetu wspomniał o najważniejszych jego składowych. Na dzień 31 grudnia budżet zamknął się kwotą 74 050 707 zł po stronie dochodów (o 1,6% więcej niż zakładano), po stronie wydatków kwotą 80 224 368 zł. Rozchody na kwotę 1 516 152 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach. W ciągu 2018 roku budżet powiatu zwiększył się o przychody w kwocie 7 689 812 zł, na które złożyły się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów w kwocie 2 057 185 zł oraz pożyczki i emisja obligacji powiatu na łączną kwotę 5 632 626 zł. Wygospodarowane wolne środki w wysokości 3 961 688 zł przeznaczono w większości na drogownictwo, oświatę i pomoc społeczną. Na inwestycje powiat wydał prawie 12,9 mln zł, z czego 10,5 mln na drogi powiatowe, a 1 mln zł na północną obwodnicę Miechowa. Zadłużenie powiatu na koniec 2018 roku wynosiło 18 021 384 zł tj. 27%.

Po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami RIO dotyczącymi zeszłorocznych finansów, Rada Powiatu jednomyślnie głosowała nad absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry