godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/O Powiecie/Powiat Miechowski

O Powiecie | Starostwo Powiatowe w Miechowie

O Powiecie

Patrząc na znaki samorządowe powiatu miechowskiego - herb i sztandar, zauważamy na nich symbole określające istotę tej ziemi.

SztandarZłote kłosy zbóż wskazują jednoznacznie na rolniczy charakter powiatu, skrzyżowane szable przypominają o tradycji walk narodowowyzwoleńczych, zaś podwójny krzyż Zakonu Bożogrobców nawiązuje do przeszłości Miechowa.
Bogactwo ziemi, historii i oręża. To najbardziej lapidarna charakterystyka powiatu miechowskiego.

Bazylika Grobu Bożego w MiechowieWarto o tym pamiętać, gdy zbliżając się do Miechowa dostrzegamy majestatyczną dzwonnicę tutejszej świątyni, która od wieków przyciąga uwagę mieszkańców, przyjezdnych i pielgrzymów.
Tak o niej pisał Józef Mikołaj Wiślicki w "Opisie Królestwa Polskiego" z 1853r. - "Miechów otulił się górami i ze swoją wspaniałą kolegiatą nie rad zza nich wyglądać, tylko kiedy niekiedy wielka bania z krzyżem podwójnym, niby głowa olbrzyma ukaże się i skryje zza wzgórek jak latarnia morska, która jest jedynym przewodnikiem podróżnego".
A "latarnia morska", o której autor wspomina, to nic innego jak Bazylika Mniejsza Grobu Bożego, wizytówka miasta i powiatu, która przyciąga unikalną kopią Grobu Pańskiego z Jerozolimy, datowaną na 1530r.

Po raz pierwszy w historii kraju powiat miechowski zaistniał w strukturze administracyjnej Księstwa Warszawskiego (1807-1815), w dobie napoleońskiej. Nowe państewko pod protektoratem francuskim podzielono na 10 departamentów i 60 powiatów, w tym miechowski.

Biała Góra Rezerwat Opalonki

Obszar Wyżyny Miechowskiej, w obrębie której w większości mieści się powiat miechowski, znany jako "kraina storczyków", charakteryzuje się różnorodnością biologiczną, wynikającą z występowania żyznych gleb wytworzonych m.in. z lessu oraz marglu i opok. Zmienność skał macierzystych tworzących gleby, zróżnicowanie nachyleń stoków, gęsta sieć miedz, wąwozów i parowów usytuowanych w lessowych zboczach, składa się na wyżynny krajobraz zmieniający się wraz z porami roku, widoczny na polach i łąkach, jak również w mieszanych lasach liściastych (grądach). Wielowiekowa na tym terenie obecność człowieka i jego ścisłe związki z rolnictwem, stanowiły czynnik równowagi w przyrodzie. Szczególnie wypas na pastwiskach położonych na dosłonecznionych zboczach (miejscach trudnych do uprawy roli) przyczynił się do występowania i utrzymania się rzadkiej, światłożądnej i ciepłolubnej roślinności charakterystycznej dla stepów, np. miłka wiosennego.

Dworek ZaciszeW powiecie miechowskim zostało utworzonych 9 rezerwatów przyrody, w tym stepowe, leśne i florystyczny. W ramach obszaru sieci "Natura 2000" powstało 21. Specjalnych Obszarów Ochrony na rzecz zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne, bądź zagrożone w skali Europy, np. dziewięćsił popłocholistny, obuwik pospolity.
Średnia wysokość Wyżyny Miechowskiej wynosi od 250 m na wschodzie do 420 m n.p.m. na zachodzie. Łagodne nachylenie obszaru wyżyny w kierunku południowo-wschodnim, bogactwo form terenowych oraz nieskażone środowisko sprzyjają rekreacji i turystyce.

W powiecie miechowskim jest wiele zabytków architektury sakralnej i świeckiej oraz miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami dziejowymi, np. w gminie Gołcza - kościelna architektura drewniana, w gminie Książ Wielki - renesansowy zespół pałacowy na wzgórzu na Mirowie, w gminie Racławice - słynne pole bitwy z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej. Inne gminy znane są z ekologicznych wyrobów rolnych, np. gmina Charsznica z upraw różnych gatunków kapusty (tzw. kapuściana stolica Polski), gmina Słaboszów z produkcji mleka i upraw buraków cukrowych, gmina Książ Wielki - z hodowli trzody chlewnej i przetwórstwa mięsa. W największej gminie Miechów (34 sołectwa) zlokalizowane jest centrum administracyjne powiatu - miasto Miechów (prawa miejskie od 1290r. - obecnie 11.654 mieszkańców).

Bazylika Grobu BożegoZe względu na długą i bogatą przeszłość Miechów należy do Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce. Swoje powstanie, rozkwit i dzisiejszą pozycję miasto zawdzięcza Zakonowi Bożogrobców. Tutaj też znajduje się historyczny kompleks kościelno-klasztorny po tych zakonnikach, popularnie zwanych "miechowitami" i wierny wizerunek Grobu Bożego z Jerozolimy datowany na 1530r. Stąd Miechów często określa się mianem "polskiej Jerozolimy". Najsłynniejszym obywatelem Miechowa był Maciej Karpiga, zwany Miechowitą, wybitny uczony polskiego renesansu i wielokrotny rektor Akademii Krakowskiej.

Atutem powiatu jest rolnictwo ze względu na bardzo dobrą jakość gleb i korzystne warunki środowiskowe (brak przemysłu). Użytki rolne zajmują 76% pow. ogólnej gruntów (ponad 67 000ha). Większość mieszkańców jest zatrudnionych w rolnictwie, dlatego też jego przyszłość upatruje się w rolnictwie ekologicznym, usługach rolno-spożywczych i agroturystyce. O prężnym działaniu miejscowych rolników świadczy fakt, że w 2005 r. powiat miechowski otrzymał "Złote Euro" za największą ilość pozyskanych środków zewnętrznych w Małopolsce w pierwszym roku członkostwa naszego kraju w UE.
W powiecie miechowskim w gminie Książ Wielki od 2009 roku w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego funkcjonuje "Podstrefa Książ Wielki" na obszarze ok. 7ha jako interesująca oferta dla potencjalnych inwestorów. Liczba podmiotów gospodarczych waha się w graniach ok. 3 tys., z których większość działa w Miechowie. Preferowane są: przetwórstwo rolno-spożywcze, handel i usługi, branża budowlana, agroturystyka, drobna wytwórczość.

Powiat Miechowski

Powiat miechowski jest integralną częścią województwa małopolskiego, graniczy z 7 powiatami z 3 województw. Siedem gmin, które tworzą powiat zamieszkuje 50.987 osób (wg danych na dzień 31.12.2010r.) Jego społeczność umiejętnie łączy pamięć o dokonaniach pokoleń i wartościowym dziedzictwie z działalnością na rzecz dalszego rozwoju swojej ziemi. Korzystna lokalizacja na mapie Polski, dostępność komunikacyjna, bliskość aglomeracji, zwłaszcza krakowskiej, nieskażone środowisko (brak przemysłu), urozmaicony krajobraz, dobre warunki do rozwoju rolnictwa i usług z nim związanych, sprzyjające tereny do wypoczynku, baza żywieniowo-noclegowa przy głównych drogach, atrakcyjne zabytki (w tym na Szlaku Architektury Drewnianej), imprezy o zasięgu krajowym (Wybory Chłopa Roku w Racławicach, Dni Kapusty w Charsznicy) - to tylko najistotniejsze walory miechowszczyzny.

Kolejną atrakcją kulturalną powiatu są spotkania artystyczne z cyklu "Noce i dnie Ziemi Miechowskiej" organizowane w Grzymałowie w gm. Słaboszów przez pp. Martę i Ireneusza Trybulców, założycieli zespołu muzyki dawnej "Camerata Cracovia". Koncerty te odwołują się do opisów życia wsi i dworów na ziemi miechowskiej oraz lokalnej tradycji na podstawie XIX -wiecznych pamiętników Kazimierza Girtlera.

do góry