godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 1+600 do km 2+500, na dł. 0,9 km wraz z remontem obiektu mostowego w km 1+688 w miejscowości Biskupice

Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 1+600 do km 2+500, na dł. 0,9 km wraz z remontem obiektu mostowego w km 1+688 w miejscowości Biskupice | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 1+600 do km 2+500, na dł. 0,9 km wraz z remontem obiektu mostowego w km 1+688 w miejscowości Biskupice

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 1+600 do km 2+500, na dł. 0,9 km wraz z remontem obiektu mostowego w km 1+688 w miejscowości Biskupice

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1239K w km od 1+600 do km 2+500, na dł. 0,9 km wraz z remontem obiektu mostowego w km 1+688 w miejscowości Biskupice, której celem jest poprawa warunków podróżowania i przywrócenie prawidłowego stanu technicznego odcinkowi ciągu komunikacyjnego przebiegającego przez obszar trzech gmin na terenie powiatu miechowskiego: Gołczy Charsznicy i Miechowa. Przedsięwzięcie będzie realizowane w woj. małopolskim, na terenie powiatu miechowskiego, na odcinku drogi na obszarze Gminy Miechów, który służy głównie lokalnym mieszkańcom do codziennego przemieszczania się do pracy i szkoły oraz załatwienia spraw urzędowych w siedzibie Powiatu oraz pozostałych na obszarze powiatu miechowskiego oraz woj. małopolskiego. Droga powiatowa 1239K łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 783 i stanowi potencjalny „objazd” w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego na DW 783. Realizacja tej inwestycji stanowi kontynuację przyjętej przez Powiat Miechowski „polityki” przywracania właściwego stanu technicznego sieci dróg powiatowych w cel zapewnienia bezpieczeństwa lokalnym mieszkańcom i polepszenia warunków transportu i komunikacji. Ważnym elementem zadania jest remont obiektu mostowego w km 1+688, pozwalający na przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu inżynierskiego usytuowanego w ciągu przedmiotowej drogi.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:

 • poszerzenie jezdni drogi powiatowej do szerokości 6,0 m,
 • wzmocnienie podbudowy na długości odcinka w technologii recyklingu istniejących warstw konstrukcyjnych poprzez wykonanie mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej MCE,
 • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej na długości odcinka,
 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni (warstwa ścieralna) z mieszanki mineralno - asfaltowej na całej długości odcinka - 0,9 km,
 • obustronne ulepszenie pobocza poprzez utwardzenie kruszywem kamiennym z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami na długości odcinka - 0,9 km,
 • wykonanie odwodnienia drogi na długości odcinka rowy przydrożne wraz z lokalnym ich umocnieniem elementami betonowymi),
 • remont obiektu mostowego w km 1+688,
 • przebudowę przepustów drogowych,
 • przebudowę zjazdów do posesji wraz z przepustami,
 • wybudowanie peronów autobusowych,
 • wymianę oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,
 • wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - barier sprężystych,
 • wykonanie oświetlenie ulicznego.

W obecnym stanie jezdnia tego odcinka drogi nosi ślady wykonanych już napraw remontowych, lecz jest w złym stanie technicznym (koleiny, ubytki nawierzchni, nierówność podłużna i poprzeczna, liczne spękania siatkowe). przebudowa drogi spowoduje podniesienie komfortu podróżowania, zapewni sprawniejszą i bezpieczniejszą komunikację na danym obszarze.

Dofinasowanie: 2 000 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 890 550,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja 8/2023: Program Inwestycji Strategicznych

do góry