godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K Bryzdzyn - Tunel - Miechów w miejscowości Podleśna Wola i Pstroszyce Drugie w km 8+375 - 11+025, dł. 2,650 km

Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K Bryzdzyn - Tunel - Miechów w miejscowości Podleśna Wola i Pstroszyce Drugie w km 8+375 - 11+025, dł. 2,650 km | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K Bryzdzyn - Tunel - Miechów w miejscowości Podleśna Wola i Pstroszyce Drugie w km 8+375 - 11+025, dł. 2,650 km

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 1+600 do km 2+500, na dł. 0,9 km wraz z remontem obiektu mostowego w km 1+688 w miejscowości Biskupice

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1182K Bryzdzyn - Tunel - Miechów w miejscowości Podleśna Wola i Pstroszyce Drugie w km 8+375 - 11+025, dł. 2,650 km, której celem jest poprawa warunków podróżowania i przywrócenie prawidłowego stanu technicznego odcinkowi głównego ciągu komunikacyjnego łączące Gminę Kozłów z siedzibą Powiatu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie małopolskim, na terenie powiatumiechowskiego, na odcinku drogi powiatowej łączącej Gminę Miechów i Gminę Kozłów, który w głównej mierze służy mieszkańcom Gminy Kozłów, ale również społeczności Gminy Miechów do codziennego przemieszczania się do pracy i szkoły oraz załatwienia spraw: urzędowych w siedzibie Powiatu oraz pozostałych na obszarze powiatu miechowskiego oraz województwa małopolskiego. Realizacja przedmiotowej inwestycja stanowi kontynuację przyjętej przez Powiat Miechowski „polityki” przywracania właściwego stanu technicznego sieci dróg powiatowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lokalnym mieszkańcom i polepszenia warunków transportu i komunikacji.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:

 1. poszerzenie jezdni drogi powiatowej do szerokości 6,0 m,
 2. wzmocnienie podbudowy na długości odcinka w technologii recyklingu istniejących warstw konstrukcyjnych poprzez wykonanie mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej MCE,
 3. wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej na długości odcinka,
 4. wykonanie nowej nawierzchni jezdni (warstwa ścieralna) z mieszanki mineralno - asfaltowej na całej długości odcinka - 2,650 km,
 5. jednostronne ulepszenie pobocza poprzez utwardzenie kruszywem kamiennym z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami na długości odcinka - 2,650 km,
 6. wykonanie jednostronnego utwardzonego pobocza z kostki betonowej na długości odcinka - 2,650 km,
 7. wykonanie odwodnienia drogi na długości odcinka (rowy przydrożne wraz z lokalnym ich umocnieniem elementami betonowymi),
 8. przebudowę przepustów drogowych,
 9. przebudowę zjazdów do posesji wraz z przepustami,
 10. wybudowanie peronów autobusowych wyposażonych w wiaty przystankowe do obsługi pasażerów komunikacji zbiorowej,
 11. wymianę oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,
 12. wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - barier sprężystych,
 13. wymiana oświetlenie ulicznego (wymiana opraw na energooszczędne),
 14. Wobecnymstanie jezdnia przedmiotowego odcinka drogi nosi ślady wykonanych już napraw remontowych, lecz jest w złym stanie technicznym (koleiny, ubytki nawierzchni,
  nierówność podłużna i poprzeczna, liczne spękania siatkowe).

Przebudowa drogi spowoduje podniesienie komfortu podróżowania, zapewni sprawniejszą i bezpieczniejszą komunikację na danym obszarze.

Dofinasowanie: 8 000 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 8 650 120,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja 8/2023: Program Inwestycji Strategicznych

do góry