godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Inwestycje dofinansowane ze środków Budżetu Państwa/Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K Bryzdzyn - Tunel - Miechów w miejscowości Przybysławice, Łazy i Uniejów Rędziny w km 5+385 - 8+375, dł. 2,990 km

Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K Bryzdzyn - Tunel - Miechów w miejscowości Przybysławice, Łazy i Uniejów Rędziny w km 5+385 - 8+375, dł. 2,990 km | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K Bryzdzyn - Tunel - Miechów w miejscowości Przybysławice, Łazy i Uniejów Rędziny w km 5+385 - 8+375, dł. 2,990 km

na zdjęciu widocze są barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K Bryzdzyn - Tunel - Miechów w miejscowości Przybysławice, Łazy i Uniejów Rędziny w km 5+385 - 8+375, dł. 2,990 km

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1182K Bryzdzyn - Tunel - Miechów w miejscowości Przybysławice, Łazy i Uniejów Rędziny w km 5+385 - 8+375, dł. 2,990 km, której celem jest poprawa warunków podróżowania i przywrócenie prawidłowego stanu
technicznego odcinkowi głównego ciągu komunikacyjnego łączące Gminę Kozłów z siedzibą Powiatu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie małopolskim, na terenie powiatu miechowskiego, na odcinku drogi powiatowej łączącej Gminę Miechów i Gminę Kozłów, który w głównej mierze służy mieszkańcom Gminy Kozłów do codziennego przemieszczania się do pracy i
szkoły oraz załatwienia spraw urzędowych w siedzibie Powiatu oraz pozostałychna obszarzepowiatu miechowskiego oraz województwa małopolskiego. Towaśnie na obszarze Gminy Kozłów znajdowało się Państwowe Gospodarstwo Rolne wchodzące w skład „Państwowej Stadniny Koni Trzebienice”.
Jednym z celów realizacji przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunków życia na terenach popegeerowskich poprzez przywrócenie właściwych parametrów technicznych istniejącej sieci dróg powiatowych.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:

 • poszerzenie jezdni drogi powiatowej do szerokości 6,0 m,
 • wzmocnienie podbudowy na długości odcinka w technologii wykonania warstwy podbudowy stabilizowanej cementem,
 • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej na długości odcinka,
 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni (warstwa ścieralna) z mieszanki mineralno - asfaltowejna całej długości odcinka - 2,990 km,
 • ulepszenie poboczy poprzez obustronne utwardzenie kruszywem kamiennym z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami na długości 2,990 km,
 • wykonanie chodnika w km 7+564,
 • wykonanie odwodnienia drogi wraz z przebudową przepustów drogowych i zjazdów do posesji,
 • wybudowanie peronów autobusowych wyposażonych w wiaty przystankowe do obsługi pasażerów komunikacji zbiorowej,
 • wymianę oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,
 • wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - barier sprężystych,
 • wymiana oświetlenia ulicznego (wymiana opraw na energooszczędne),

W obecnym stanie jezdnia przedmiotowego odcinka drogi nosi ślady wykonanych już napraw remontowych, lecz jest w złym stanie technicznym (koleiny,ubytki nawierzchni, nierówność podłużna i poprzeczna, liczne spękania siatkowe).

Przebudowa drogi spowoduje podniesienie komfortu podróżowania, zapewni sprawniejszą i bezpieczniejszą komunikację na danym obszarze.

Dofinasowanie: 4 000 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 8 263 422,75 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja 6 PGR/2023: Program Inwestycji Strategicznych

do góry