godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Racławice | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Racławice

Herb Gminy Racławice

Urząd Gminy Racławice

32-222 Racławice 15
tel. 41 3844016, 3844037
fax. 41 3844043
email:
www.raclawice.pl

Wójt Gminy: Janusz Kozioł

Przewodniczący Rady Gminy: Michał Grela

Powierzchnia gminy: 59 km2
Liczba mieszkańców: 2,527 osób
Liczba sołectw: 1

Teren gminy cechuje się różnorodnością i bogactwem form ukształtowania powierzchni, budowy geologicznej i szaty roślinnej. Pod względem fizycznogeograficznym gmina Racławice położona jest na Wyżynie Miechowskiej i północnej części Płaskowyżu Proszowickiego. Najwyższe wzniesienie ma 380 m n.p.m. i znajduje się w rejonie wsi Góry Miechowskie, kolejne o wysokości 340 m n.p.m. występuje w rejonie Lasu Miechowskiego. Pomiędzy wzgórzami występują obniżenia o kierunku równoleżnikowym zwane padołami. Jednym z najbardziej charakterystycznych na terenie gminy jest Padół Kościejowski, znajdujący się pomiędzy Zadąbiem (okolice wsi Klonów) a Kościejowem. Najniższe obniżenie, występujące w tym padole posiada wysokość 270 m n.p.m. Krajobraz gminy jest urozmaicony wąwozami i jarami.

Gmina Racławice usytuowana jest w północnej części województwa małopolskiego, zajmując południowo - wschodnią część powiatu miechowskiego.. Graniczy od północy z gminą Słaboszów, od zachodu z gminą Miechów, od południa z gminami: Radziemice i Pałecznica (powiat proszowicki), od wschodu z gminami Działoszyce i Skalbmierz przynależącymi do województwa świętokrzyskiego. Gmina obejmuje swym zasięgiem obszar o łącznej powierzchni 59,18 km2, co stanowi 8,7 % powierzchni powiatu miechowskiego. W tym użytki rolne zajmują 77%, użytki leśne 16% powierzchni gminy.

Gmina ma charakter typowo rolniczy i nie posiada na swoim terenie zakładów przemysłowych. Użytki rolne zajmują powierzchnię około 4,1 tys. hektarów, co stanowi 69,2% powierzchni gminy. W tym grunty orne zajmują 65,5%, sady 0,4%, łąki i pastwiska 3,2% powierzchni gminy. Gospodarstwa rolne prowadzą głównie działalność rolniczą a swoje produkty wysyłają na pobliskie rynki. Dominuje uprawa zbóż - pszenicy i jęczmienia. Rolnicy zajmują się hodowlą zwierząt. Główną gałęzią jest hodowla trzody chlewnej i bydła. Dominującym rodzajem działalności gospodarczej jest handel detaliczny i usługi transportowe. Całości gminy jest zwodociągowana, większość dróg gminnych jest utwardzona. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 783 z Olkusza przez Miechów w kierunku Skalbmierza. Na terenie gminy funkcjonuje szkoła podstawowa, gimnazjum, ośrodek zdrowia, apteka, bank spółdzielczy, dwie placówki gastronomiczne, nowoczesny hotel oraz dobrze rozwinięta sieć handlowa.

Gmina Racławice posiada nie tylko bogate karty historii, ale również okazałe obiekty przyrodnicze, do których zaliczają się:

Rezerwat przyrody „Dąbie” położony na stromym zboczu wzniesienia zbudowanego z margli górnokredowych we wsi Klonów. Utworzony dnia 19.02.1955r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 2,11 ha. Rezerwat został utworzony ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska roślin stepowych, jak zespół omanu wąskolistnego.

Rezerwat przyrody „Opalonki” położony w miejscowości Klonów, na zboczu wzgórza zbudowanego z wapienno-marglistych skał górnokredowych. Jest to rezerwat o charakterze stepowym. Został utworzony dnia 19.02.1955r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 2,42 ha. Rezerwat obejmuje fragment enklawy leśnej, sąsiadującej z gruntami rolnymi. Teren rezerwatu porastają rzadkie i chronione krzewy i rośliny zielne m.in. oman wąskolistny, ciepłolubne zarośla leszczynowe oraz las klonowo-lipowy.

Rezerwat „Wały” jest usytuowany w pobliżu dwóch wsi Dosłońce i Dale, na stromym zboczu wzgórza zbudowanego z górnokredowych osadów wapienno-marglistych. Rezerwat utworzono dnia 24.12.1957r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 5,82 ha. Jest to rezerwat ścisły florystyczny. W granicach rezerwatu znajduje się jedno z czterech w Polsce stanowisk dziewięćsiła popłocholistnego.

Rezerwat przyrody „Sterczów Ścianka” jest położony we wsi Klonów na zachód od drogi Klonów-Marchocice, na stromym zboczu opadającym w kierunku południowym, przeciętym płytkim parowem. Został utworzony dnia 16.01.1978r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 6,3 ha. Jest rezerwatem florystycznym zespołu ciepłolubnych zarośli leszczynowych, wśród których znajdują się płaty stepowych muraw z zespołem omanu wąskolistnego. Występuje tu również zespół zarośli Ligustro prunetum oraz grądu subkontynentalnego.

Rezerwat historyczno-krajobrazowy „Kopiec Kościuszki” obejmuje sztucznie usypany kopiec w miejscowości Janowiczki oraz obszar Pola Bitwy pod Racławicami. Na terenie rezerwatu występuje roślinność kserotermiczna (miłek wiosenny, zawilec). Rezerwat zajmuje powierzchnię 18 ha.

Teren historycznej bitwy Racławickiej
Granica terenu obejmuje rozłogi wsi Racławice, Dziemięrzyce i Janowiczki. Obszar zajmuje powierzchnię 520 ha oraz położone na tym terenie obiekty: Kopiec Kościuszki, Zamczysko, dwór w Janowiczkach, pomnik Wojciecha Bartosza Głowackiego, willę płk. Walerego Sławka w Janowiczkach oraz dwór i cmentarz „Bratnie Mogiły” w Dziemięrzycach. Dnia 14 kwietnia 2004 roku Rozporządzeniem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego teren został uznany za Pomnik Historii.

do góry