godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Starostwo/RODO Klauzula informacyjna

RODO Klauzula informacyjna | Starostwo Powiatowe w Miechowie

RODO Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna dla klientów Starostwa Powiatowego w Miechowie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej w skrócie RODO, uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Miechowski, z siedzibą przy ul. Racławickiej 12, 32-200 Miechów.
 2. Starosta Miechowski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Katarzyna Gruszka, Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Dominika Jankowicz nr telefonu: 575001259, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub listownie na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek Do Inspektora Ochrony Danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 6 ust.1 litera a-e RODO
  • na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, lub
  • w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy z Administratorem, lub
  • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, lub
  • w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, wyżej wymienionego Rozporządzenia.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo sprostowania treści swoich danych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tak zwane prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Okres przechowywania Pani/Pana danych uzależniony jest od rodzaju sprawy, jaka została wniesiona do tutejszego Urzędu i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Miechowie narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy regulującej Pani/Pana sprawę i jest niezbędne do jej rozpatrzenia. Jeśli danych tych Administrator nie będzie posiadał, nie będzie mógł Pani/Pana sprawy rozpatrzyć.
 10. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegać profilowaniu.

Starosta  Miechowski

do góry